OCR Output

4 THOMAS VON WESTENS BREF TILL PRÄSTERSKAPET I JÄMTLAND.

digheder, at I vilde beveges deraf til barmhiertighed og hielp mod
Eders Finner og Lapper, thi at Svenske Lapper og finner ligger under
det samme hedendom som vores, det har Jeg alt for klare bevisser paa,
og paa mange steder hos os ere de Svenske finner og Lapper langt
sterkere udi fiolkynga! end vores og ere vores Lappers og finners
Skolemestere og anförere.

Dend 2dle fred Gud har gifvet de Nordiske Riger, vil og visselig
gifve dend frukt, at de Norske og Svenske geistlige rekke hinanden
samfunds höyre hender til Lappernes opliussning og omvendelsse thi
det skulde jo v&ere glaedeligt at de kunde blive enige og ligssindede i
dend sande religion, derved skiede, at dend ene Lap icke forförde dend
anden men störkede dend anden. Det var da at önske for det förste
at der skiede en alvorlig undersögelse udi al Öhristelig sagtmodighed
i de Svenske finners vederstyggeligheder, og at deres omvendelse af ret
gandske hierte uden skrömt engang for alvor maatte befordres som hoss
os skied er. thi ellers frygter Jeg for at vores förföres megtig af de
andre, som Jeg saae i Salten, hvor de Svenske Lappe-Noider vare vir¬
keligen Archisynagogi Satan&e og gave religions ordre ud til vores, og
nu her paa Snaasen sseer Jeg med alt for stor bedrövelse, hvorledes
de Svenske Lapper i Hor Kiölen? gandske har bortlokked endeel af
vores, at undfly omvendelse, og andre som nu ere her tilstede, dem
har de formaned för at miste sit hoved end qvitere deres Kobda.
Mange priselige anstalter til udödelig ihukommelse ere giorde i Sverrig
til Lappernes omvendelse, mig siunes der fattes ickon en ting, neevnlig
at de Svenske Lappe prester, eller i deres sted Gudfrygtige Catecheta
burde fare om hos Lapperne og leve iblandt dem, som lius iblandt
dend forargelige slegt, ligesom vores Missionarii giöre, thi ellers blir de
aldrig omvendte og hvad hielper det at de höre nogle gange predicken
om aaret saalenge afguderiet og Satans samfund er icke af hierted uddre¬
ved "ved en sand omvendelse, og Guds ords sed faldet ret ind i hierted
ved bestandig catechisation og parsenesibus? Jeg veed et sted i Torna
Lapmark mod Kimi, nevnlig Indjager? hvor de Svenske Lapper ere saa
gudfrygtige, afgudshadere, velopliuste, skickelige, at Jeg holder dem

= trolldom.
= fjället Hartkjölen på svenska gränsen SO om Nordli kyrka i Nordre Trond¬
hjems amt (64? 20' n. br.).

3 — Enare.

1
2