OCR Output

TG

Thomas von Westens bref till prästerskapet
i Jämtland etc. den II mars 1723.

e velerverdige, Meged 2erverdige, hederlige Mend,

Dend sande Guds troe tienere i Sverrig i Jemteland og andre
steder, hvor finner og Lapper? tilholder,

Bessynderlig alle dem som formodentlig kand vare paa Levangers
marked, og dem som ved samme Prester faar dette mit bref l2esse,

Mine kigere Brödre i Christo, önsker Jeg af hiertet al naade og
velsignelse fra Gud Fader i Christo ved dend hellig aand!

Jeg har nu i et heelt aar fast omfaret i Nordlandene og Lappe¬
fiorder og fielder paa de steder, og for et par Maaneder begynt at
arbeide ligesaa paa finnerne i Trundhiembs Amt; til at faae dend
urene aand i Jesu kraft udstödt fra de törre steder og udörkener i
hvilke band hidindtil saa mange hundrede aur har hafd sin hvile, og
til at oprette Jesu riget ved Evangelii forkyndelse, naar verdens förste
er dömt. Og kiere Brödre, da Gud gaf sin sön alle hedninger til arv,
da gaf hand ham jo ogsaa jordens ender til ejendom, og de arme Lap¬
per og finner ere jo vel ogsaa en deel af de verdens siste ender udi
Norden. Loved vere Gud, hand al barmhiertigheds fader som har
udsendt besögelsens dag for de arme Lapper og vaared megtig udi
min skröbelighed, at hand har gifved os alle vegne sejer 1 Christo og
alle vegne aabenbared Christi gode kundskabs lugt ved os.

Mand maa forferdes ofver de gresselige vildfareiser som har gaaed
i svang blandt finner og lapper hidintil og har icke magen hos mange
hedninger. Det fornemste af de omvendte finners bekiendelse er

a) de mange afguder de hafve haft, Radienatsie, Radiengiedde s.

11 äldre tid skilde man i Norge ofta mellan »finner» = hafslappar, den fast¬
boende fiskarebefolkningen af lapsk nationalitet, och »lapper» = renskötande nomad¬
lappar. Emellertid begagnas båda namnen också ofta, såsom här Hos von Westen,
om hvartannat.

1