OCR Output

giften om julmånens namn Anckaku (s. 64; JESSEN s. 81; äfven hos
SKANKE nedan s. 99). Den påfallande notisen om att Juksakka skulle
vara Maderakkas andra dotter och Uksakka hennes tredje dotter i stället
för tvärtom förekommer annars blott hos LEEMs anonyme författare
(s. 65; LEEM, s. 414 f.). Historien om Horagalles” födelse (s. 68 f.)
återkommer i något annan form hos SIGVARD KILDAL (s. 453); äfven
solens och månens plats i stjärnehimmeln i st. f. i luften finnes hos
denne (s. 452).

Under en visitationsresa erhöll ForBus af pastor JOHAN TORNBERG
i Jukkasjärvi den 1 jan. 1728 en »förtecknelse på en del omvända
lappars afguderi>, hvilken sändts till denne af en norsk missionär
LENNART SiDENIUS och åtföljdes af en skrifvelse, daterad Övre Selszeter
i nuv. Ibbestad den 17 okt. 1726. I följeskrifvelsen förklarar SIDENIUS,
att »en af edra åhörare kom hit detta år, som bekände alltsammans
efter medföljande förtecknelses innehåll». Man skulle således kunna
ha all anledning att antaga, att denna relation verkligen gäller Torne¬
lapparnas hedniska föreställningar, men en närmare granskning visar
dock, att så icke kan vara händelsen. Man finner nämligen, att så
godt som hela innehållet i SmmEntus' reation återfinnes i den berättelse,
som ForBus i mars 1727 extraherade ur VON WeEstEns »Missions An¬
stalter». Det återfinnes dessutom i en form, som så nära sammanfaller
med ordalagen i relationen, att man omöjligen kan komma till annan
slutsats, än att de bägge äro referat af ett och samma original. Den
största skillnaden mellan dem är den, att Sens” relation är betyd¬
ligt kortare och mindre innehållsrik; den omnämner sålunda t. ex.
icke månen, hvilket emellertid kan bero på onöjaktighet vid referatets
affattande. Det nya hos SimeEnus i förhållande till ForBus är lika¬
ledes af mindre vikt; märkligast är den starkare betoningen af Rariet
i stället för Radien, hvarvid dock är att märka, att 5. på det första
ställe, där namnet Rariet förekommer, först skrifvit Radien, men omedel¬
bart strukit det. Äfven här är det således von WESTENns uppgifter
man möter, och det blir så en annan sak att undersöka, från hvilka
trakter dessa härstamma. Att särskildt de uppgifter SIEntus medtagit
i sin relation ej nödvändigt höra till den nordligare delen af voN
WrstEns material, framgår bl. a. af den sydlapska, ej Tornelapska
namnformen Nemo-gvelle och däraf att han uteslutande begagnar det

IV