OCR Output

INLEDNING. XXXIX

som röjes af frågan n:o 5, påminner sålunda därom, att SIGVARD KILDAL
placerar dem i stjärnehimmelen (s. 452) i st. f. i luften Såsom FORBUS
(till K. M:t); hos SKANKE—JESSEN placeras solen bland de himmelska
gudarna (s. 8). Frågan n:o 6 synes framkallad af en uppgift, som
återgaf den hos SKANKE—JESSEN (s. 8 f.) förekommande meningen, att
äfven Maderatja och Maderakka samt på sätt och vis också Sarakka,
Uksakka och Juksakka hade sin uppehållsort i luften. Saivo (frågan
n:o 8) nämnes ej i skrifvelsen till K. M:t, men väl hos SKANKE-—
JESSEN (ss. 9, 23 ff.). Passevaralodde (frågan n:o 9) nämnes ej i skrif¬
velsen till K. M:t eller hos SKANSE-—JESSEN, men väl hos SOLANDER (sid.
24), Jens KILDAL (s. 91) och SiGvArp KIiLDAL (s. 456). »Roffogelen»
(samma fråga) är eljest okänd. Nubelolmai (frågan n:o 11) finnes eljest
omnämnd blott i n:o 2 af examinationsfrågorna (s. 71), i ForBus' rät¬
telser och. tillägg (s. 67 ff.), i Närömanuskriptet (QVIGSTAD, SS. 30, 35)
och hos SKANKE (s. 104) i formen Mubben-olmai (äfven hos SKANKE—
JESSEN ss. 5, 15, men ss. 9, 33 blott Mubben); Nubelolmai måste
rara en felläsning af ordet Mubben-olmai. Frågan om Vurneslodde
(i n:o 11) synes motiveras däraf, att den å s. 40 förekommande öfver¬
sättningen »onde gudar» motsäges af SIGVARD KIiLDALS >»Wurnes
Lodde, onde Guder, men efter Ordets Bemerkelse, slemme Fugle>
(s. 462).

Det förefaller sålunda, som om ForBus vid affattandet af denna
promemoria erhållit kännedom om dels en framställning, liknande den
hos SigvarpD KILDAL förekommande, och dels en framställning, påmin¬
nande om SKANKE—JEssEns. Försiktigast torde i alla händelser vara
att gifva promemorian en plats något långt fram i raden af hans
skrifter; den placeras sålunda här som n:o VII, s. 44 f. Frågan om
hvarest och huru han erhållib kännedom om dessa andra framställ¬
ningar sammanfaller med den ofvan :s. XXXVII gjorda frågan.

I 'Trondhjemshandskriften följa nu sex notanda om JEns KILDALs
resa. Sin naturliga plats ha de icke här, utan snarare omedelbart efter
skrifvelsen till K. M:t, hvarför de också i denna edition placerats som
n:o VI, s. 42 f.

En viktig del af ForBus' författareskap utgöres af den som n:o
KIL Af meddelade långa raden frågor rörande afguderiet, hvilka

voro afsedda att »appliceras till folket i orterne» för att erhålla en