OCR Output

INLEDNING. XXXVIU

gande edition placerats sist bland de från ForBus härrörande manu¬
skripten.

Refutationen innehåller äfven eljest åtskilligt nytt i förhållande
till skrifvelsen till K. M:t. 9Särskildt intressant är det, att man bland
detta nya återfinner ganska mycket af det som SIGVARD KiILDAL har
att meddela i sin relation. Där återfinner man sålunda öfversättnin¬
garna »Radien eller werldenes man» (SITS LSGAK EDA) SAST) Or
>Rananeide eller den gröna jungfrun» (s. 78, S. K. s. 452). Lika¬
ledes bl. a. uppgiften, att »fjällmän» och »fjällkvinnor» (= Passevara¬
olmai och -neide) ärades med offer, »att man må lära trollkonsten, spå
och fråga de döde» (s. 83; 5. K. s. 456), samt uppgiften, att »Passe¬
varaguulli> skulle föra tillbaka den sjukes själ till den sjuke från Jam¬
amd: (6895 Has Krus 456); Att uppgifter, som återfinnas hos SIG¬
vArpD Kinpar, stått Forsus till buds redan vid insändandet af skrif¬
velsen till K. M:t, har nyss påpekats.

Åtskilligt af detta nya träffar man också i SOLANDERS ofvan om¬
talade skrifvelse i en formulering, som ganska nära öfverensstämmer
med ForBus'. Sålunda satsen, att Rananeide »om wåren skall giöra
marken grön till renarnas födo» (s. 79; Solander s. 24). Vidare upp¬
gifterna om »solgröten» och om hvita (i skrifvelsen till K. M:t fel¬
aktigt »kvieka») kreatur och en »solring», som offras till soljungfruns
ära (s. 80; S. s. 23); om att man före julen på aftonen icke vågade
hugga ved eller spinna för månens skull och att i rökhålet en ring
upphängdes, genom hvilken månen skulle skina (s. 80; S. s. 24), samt
uppgifterna om Passevaraolmai och Passevaralodde (ss. 83, 84; 5. s. 24).

Samma uppgifter träffas väl också till stor del i JEns KiILDALS
Appendix, men i utförligare och starkare omredigerad form. Endast
hos denne återfinner man dock notisen om att ett träd (hos J. K. »en
rok og sneelle», hvilka ord ForBus kanske ej fullt förstått), smordt med
blod, sattes vid offeraltaret till Rananeides ära (s. 79; J. K. s. 95).

Vid affattandet af refutationen har således ForBus haft till sitt
förfogande ett mycket vidlyftigare material än hvad som kommer till
synes i skrifvelsen till K. M:t. Att åtminstone en del af detta andra
material tillkommit först något år efter skrifvelsens afsändande, har
nyss påpekats. Huru stor del däraf faller under denna kategori och

hvarifrån ForBus fått det, är svårare eller omöjligt att afgöra. En