OCR Output

XXXVI INLEDNING.

den systematiska relationen om afguderiet äfven en serie därpå föl¬
jande anmärkningar (nedan s. 36 ff.). Af dessa har ForBus erhållit
n:o 12 af bergmästaren SEGER SVANBERG i Torneå. Äfven af de öfriga
torde han väl ha kunnat erhålla en och annan (t. ex. de som röra
björnjakten) på ort och ställe, men otvifvelaktigt är väl, att många
och kanske de flesta af dem härröra från andra partier af VON WESTENS
stora handskrift; de anträffas också till en god del i andra härmed
sammanhängande manuskript. Äfven spåtrummebeskrifningen torde
vara hämtad därifrån, detta enär dess uppgifter också ga igen hos de
andra af VON WESTENS framställning beroende författarne; af särskildt
intresse är att återfinna den oriktiga öfversättningen »Vurneslodde,
onde gudar» hos SIGVARD KILDAL, s. 462.

I ForBus' manuskript, sådant det i kopia föreligger i Trondhjems¬
handskriften, följer omedelbart på detta en vidlyftig afdelning, inne¬
hållande »några forna tiders hedniska afgudars uprepande och lap¬
parnes afgudars jämförelse med dem samt en kort refutation af deras
dyrkan ined skriftenes språk — — — examinatoren om det wederstygge
liga afguderiet, till någon hielpredo wid tillfälle att betiena sig af».
Till affattningstiden kan denna »refutation»> likväl icke föregå det
närmast därpå följande partiet, i hvilket bland »Notanda» säges, att
allt hvad här infördt är, blifvit föreläst JEns Kirpar under hans vi¬
stelse i Torneå och bestyrkt af honom. Detta framgår särskildt däraf,
att det i densamma säges (s. 80), att man för att stilla julmånens
vrede hänger upp en ring i kåtan, »som han af rökehål i taket skall
skina igenom». I skrifvelsen till K. M:t säges (s. 33), att denna ring
hänges på väggen, »theri et hol är gjordt, at Månen skal skina gjenom
det holet och ringen»; men i de år 1729 skrifna rättelserna och till¬
läggen, som grundade sig på underrättelser, som han erhållit efter
affattandet af den i mars 1727 författade beskrifpingen, anmärkes det
särskildt (s. 64), att »det hål som föregifwit är Sub num. 4. wara
giordt i wäggen, at Månen therigenom ock den hängiande ringen skall
skina, är rökhål hwarigenom röken uhr lappkotan upstiger ock utgår».
Då ForBus icke kan misstänkas hafva legat länge på dessa senare er¬
hållna underrättelser, innan han sände in dem till någon högre veder¬
börande, måste man antaga, att refutationen skrifvits år 1729 eller

(troligen då snart) därefter. Af denna anledning har den i förelig¬