OCR Output

INLEDNING. XAXV

gena sammelverk bör således bl. a. ha innehållit dels en i alfabetisk
följd ordnad beskrifning öfver lapparnas hedendom, alltså ett mytolo¬
giskt lexikon, dels också en mera systematisk skildring af deras af¬
guderi, författad af den enligt HAMmMonbs uppgifter (s. 580 ff.) mycket
beläste VON WEsTEN med användande af en indelning af gudarna, som
han förmodligen funnit i en liknande gestalt i någon handbok i den
klassiska mytologin! Från lapparna själfva kan ett dylikt system icke
härstamma; det förutsätter ett mera utveckladt teologiskt intresse och
i allmänhet ett högre kulturstadium än hvad man kunde anträffa
hos dem.

Äfven framställningen hos SKANKE bestyrker i viss mån, att VON
WesTtEns »Missions Anstalter> innehållit tvänne olika framställningar
af den lapska mytologin. Också han har en, om också mycket vid¬
lyftigare, systematisk framställning af liknande art som Foreus m. fl.
(tryckt af Jessen hos LEEM, jfr QVvIGSTAD, s. 88), men dessutom äfven
ett utförligt mytologiskt lexikon (n:o XV nedan, s. 99 ff.), och han hade
väl kanske icke kommit på tanken att på detta sätt ge tvänne fram¬
ställningar af samma ämne i stället för en enhetlig sådan, om icke
ett uppslag härtill gifvits af von WEstENs eget förfaringssätt i de an¬
teckningar, som voro SKANKES förnämsta eller enda källa vid utarbe¬
tandet af hans »Epitome historie missionis lapponicee».

Den systematiska framställningen af den lapska mytologin har väl
varit afsedd till ett slags kompendium för missionärerna. Härför talar
äfven dess stora popularitet; den föreligger för närvarande i (förutom
SKANKE—JESSENS nyssnämnda, mycket utvidgade skildring) icke mindre
än fyra mer eller mindre afvikande redaktioner, som tydligen utgå
från samma källa.

Den skrifvelse, som Forbus insände till K. M:t, innehåller förutom

1 En dylik handbok var t. ex. Franciscus Pomey »Pantheum mythicum, seu
fabulosa deorum historia» 1659, sedermera omtryckt i många upplagor. Den är in¬
delad i sex afdelningar: De Diis Celestibus; De Diis Terrestribus; De Diis Ma¬
rinis; De Diis Inferis; De Diis Minoribus ac Miscellaneis; De Diis Adscriptitiis,
seu Indigetibus, och i dess Ingressus påpekas särskildt, att i densamma användes en
annan indelning af gudarna än tredelhingen i Dii majorum gentium, Dii minorum
gentium och en tredje klass, omfattande importerade gudar m. m. >»Alia hic, com¬
modiorque, Deorum divisio facta est, quam sequemur & nos» (cit. efter en upplaga,
tryckt i Frankfurt 1701). Hvarifrån Pomey närmast tagit denna väsentligen horison¬
tella indelning har af brist på bibliografiskt material ej kunnat afgöras.