OCR Output

XXXIV INLEDNING.

börjar komma i liuset>». Om han under de visitationer i lapp¬
marken han allaredan företagit hade erfarit något nämnvärdt om
lapparnas hedendom, hade han säkerligen icke dröjt att inberätta det.
Intresset för den lapska missionen hade ju vid denna tid åter vaknat
och bl. a. redan medfört den viktiga förordningen af den 3 okt. 1723
om lappländarnes flitigare undervisning i kristendomen och skolors in¬
rättande där i orten. Med sin skrifvelse till K. M:t afsåg nu ForBus
säkerligen närmast att vända vederbörandes uppmärksamhet på den
organisation, som missionsarbetet erhållit väster om Kölen, och på de
utmärkta och eftersträfvansvärda frukter denna organisation medfört.
Af hans följande författarskap i samma ämne skulle man nästan vilja
draga den slutsatsen, att han drömde sig själf som en svensk von
WESTEN, utfärdande vältaliga instruktioner till sina underlydande mis¬
sionärer och med hjälp af ett vidlyftigt frågeformulär utfrågande lap¬
parna om deras hedniska föreställningar och plägseder.

Den »korta berättelse om lapparnas afgudar och deras dyrkan»,
som ForBus insände till K. M:t, är af en helt annan art än SoLANDERS
relation. Denna senare var uppställd i alfabetisk ordning, ForBUS'
berättelse åter delade upp gudarna i fem horisontella grupper, från
ofvan till nedan, från stjärnehimmelen till den djupaste underjorden.
Såsom redan ofvan anförts, lider det emellertid intet tvifvel, att icke
också denna senare härstammar från den vidlyftiga »instruktion»>, som
JEnNs KILDAL medförde, d. v. s. från VON WeEsTENS »Missions Anstal¬
ter». Dels hade nämligen FOorBus, såsom nyss nämnts, ingen före Kir¬
DALS besök förvärfvad, själfständig kunskap om lapparnas hedendom,
dels säger han själf i en följande afdelning (s. 42), att »alt hwad här
infört är om Lapparnas afgudar, afgudadyrkan, missionen, scholarne
med mehra, är till sielfwe meningarne och sammanhänget föreläsit
missionarien Hr Jöns KIiHLDAL, wid dess wistande här i Torneå, och af
honom besannat så wärkeligen wara i Hr Bärgmästaren SEGER SVAN¬
BERGS närWwaro», dels säger också slutligen "TORNBERG i sin följeskrif¬
velse till StmeEnrus” helt analoga relation (s. 60), att KiILDAL »wid genom¬
läsandet af denne relationen, approberade den samma, och med sine med¬
hafda 2:ne [sic!] böcker in Folio, som woro skrefne och af Missionen i
Trundheim författade, bestyrckte».

VON WESTENS stora och att döma af beskrifningarna mycket hetero¬