OCR Output

XXXII INLEDNING.

må äfven något vidlyftigare redogöras för de inre skälen för den ofvan
gifna framställningen af förhållandet mellan de olika af VON WESTEN
beroende författarna.

Det har redan s. XVI framhållits, att SoLANDERS relation grundar
sig på den synnerligen vidlyftiga »instruktion» för de norska lapp¬
missionärerna, som JENs KILDAL medhade på sin resa. Af en jäm¬
förelse med framställningen hos HAMMOND, s. 533 ff., framgår, att denna
instruktion är identisk med von WEsTENs stora arbete »Missions An¬
stalter for Nordlandene», hvilket närmare beskrifves hos HAMMOND,
ett arbete, som aldrig blef färdigt och aldrig tryckt och som numera
af allt att döma tyvärr synes hafva förkommit (Qvigstan »Kilde¬
skrifter», s. 89). Det ser dock ut, som om HAMMOND själf vid utarbe¬
tandet af sin missionshistoria (tryckt 1787) haft detsamma framför sig
(jfr t. ex. hans s. 587, noten).

Landshöfding GRUNDELS uppgift i sitt bref till K. M:t den 26 april
1727, att instruktionens tre tomer skulle vara »underskrefne af sielfwe
Vicario Missionis Tromas WEsTtEN och de andre Missionariis», måste
till sin senare del tydligen bero på missförstånd. Af HAMMONDS skil¬
dring af verkets tillkomst framgår oförtydbart, att ingen mera än VON
WEsTEN själf lagt verklig hand vid det. För att få ro och lugn till
dess författande drog han sig tillbaka till gården Belbuen vid Trondhjem,
och allteftersom de tre tomerna blefvo färdiga, synas de ha omedelbart
sändts ned till Köpenhamn; i alla händelser skedde det så med den
tredje tomen (HAMMOND, s. 584). Det är således otänkbart, att »de
andra missionärerna» uppe i lapparnas trakter kunnat få tillfälle att
studera och med sina underskrifter stadfästa arbetet, hvilket skulle ha
erfordrat månader och år. GRUNDEL har säkerligen förblandat missio¬
närerna och missionens ämbetsmän i Trondhjem med hvarandra. De
naturligtvis mindre vidlyftiga instruktioner, som missionärerna årligen
skulle erhålla, skulle nämligen underskrifvas af VON WESTEN, SKANKE
och Hans HAGERUP (jfr nedan 8. 20). Troligen voro äfven dessa in¬
struktioner inbegripna i VON WESTENS trenne tomer. 'Själfva missio¬
närerna hade icke haft något annat att skaffa med detta verk än att
de väl i sina till Trondbjem insända berättelser lemnat ett eller annat
litet material till detsamma. Dess ende författare var THOMAS VON

WESTEN.