OCR Output

XXX INLEDNING.

Som bilagor till denna KILpDALs sammanfattning af lapparnas my¬
tologi tryckas några af THOMAS VON WESTEN år 1720 gjorda anmärk¬
ningar om lapska afgudar äfvensom en liknande af KiLpar själf för¬
fattad »förklaring». Båda dessa stå i inledningen till hans stora här
omnämnda handskrift.

JENS KILDAL föddes den 19 mars 1683 i Kristiansands stift.
Han var en af VON WEsTtENs trognaste medarbetare, måhända den,
som stod honom närmast. Han ägnade sig helt åt missionen (se nedan
s. 19 och s. 30). För att verkligen vinna lapparnas förtroende gifte
han sig med en lappflicka KAREN ÅRNESDOTTER (nedan s. 19). KiLDALS
dödsår är mig icke bekant. Han lefde ännu 1759 (se GUnnErus' bref
>Norske Videnskabers Selskabs Skrifter» 1896, 4, s. 46 f.)

Namnet KiLpar stafvas olika. Själf skrifver han det i inledningen
till Afguderiets Dempelse Kiildahl. ERLANDSEN skrifver Kildal och
likaså QviGstapD. Jfr SOLANDERS stafning nedan sid. 18.

XV. Recension af alle Lappiske Ord og Terminis, som i
Missions-Historien ere anförte, med ydermeere explieation og
anmerkninger ovor eendeel, som paa sine steder ikke fulde¬
ligen ere forklarede, af Hans Skanke, antagligen författad år 1731.

Denna skrift är ett »Fjerde Anhang» till SKANKEs »Epitome
historie missionis Lapponice». Denna viktiga handskrift som förvaras i
Kallske Samling, n:r 603 kvart, i Det kgl. Bibliothek i Köpenhamn, ut¬
göres af nära 9575 sidor, hvaraf 10 blanka. Den är med utgifvandet
af denna ordförteckning på sätt och vis fullständigt tillgänglig i tryck.
Själfva missionshistorien ligger nämligen till grund för HAMMONDS verk.
JESSENS » Afhandling om de Norske Finners og Lappers hedenske Religion»
är endast en lindrig bearbetning af SKANKES framställning af samma sak.
>Andet Anhang om Missionens Ekonomie» är tryckt af JESssEN i >»Kurze
Nachricht von der königlichen dänischen Mission in dem norwegischen
Lappland» i »Dänische Bibliothek> Tom VI (Köpenhamn 1745), ss. 601—
688 från sid. 681. Tredje Anhang är den af JESsEn afbildade troll¬
trumman. Fjärde det här utgifna. Femte Anhang »Om Qveenerne,
og de 3:ne fornemste Finnernes Sprogs Dialecter; neevnlig, den Qveenske,
Lappiske og Finniske» är tryckt af GRAM i OrLuF BAnG »Samling af
adskillige nyttige og opbyggelige Materier» 7:de St. N:r VI s. 603 ff.

Förste Anhang finnes ej mera kvar i handskriften.