OCR Output

INLEDNING. XXIX

XIV. En sammanfattning af lapparnas afguderi, författad
af Jens Kildal. i

Denna sammanfattning ingär i »Appendix» i en omfattande hand¬
skrift med följande titel:

Afguderiets dempelse og den sande lerdoms fremgang.

En Prediken om afguderiets megtige dempelse, og Guds ÖOrds
lerdom (i hinder) u-behindrede store fremgang; og det alt fra Apost¬
lernes tider, og ind til nu i vore tider, i mangfoldige lande udj den
ganske verden, ved hvis lesning man kand komme til Mierte-grundede
eftertanke om Guds u-begripelige store naade derudj, at hand har
villet unde os, som vare afgudsdyrkere, sit Ord til Salighed.

Samt dens Appendix, handlende om Lector h:r Thomas von
Vestens arbeyde paa de aar 1722 og 1723 til Norlandenes og Trond¬

hiems Amtes afgudiske lappers omvendelse, og om den store omven¬
delse, som der paa fuldte.

Denna synnerligen värdefulla handskrift uppdelas af KILDAL i tre
delar. Först en inledning med företal och dedikationer till hvar och en
af sex präster, som på något sätt varit von Westens medhjälpare. Den
andra delen kallar han predikan. Den är en sorts missionshistoriskt
utkast om den kristna kyrkans hednamission från apostlarna till
Tuomas von WESTEN. Däri inmänges KiLpALs mytologiska uppfattning,
som går ut på, att alla de klassiska gudarna varit människor, som äro
döda, och att djäfvulen mottager offer i deras namn. Lapparna eller,
som han omskrifver det, »et folk, som SCHEYFERUS siger, at vare kom¬
met af de Scyther, hvilket opholder sig i nordiske lande», dyrka nu
samma klassiska gudom under ett annat namn, det vill således i grund
och botten säga djäfvulen. Den tredje delen är Appendix. Den redo¬

gör till en början för, hur det gick till, då VON WESTEN omvände lap¬

parna. Så kommer den här aftryckta sammanfattningen af lapparnas
afguderi. Denna är icke förut tryckt, ehuru QviGsTAD användt den
här och där i noterna till »Kildeskrifter til den lappiske Mythologi
Slutligen komma direkta råd till lappskolemästarne, huru de skola
behandla lapparna. Hela handskriften består af 144 sidor 1 folio och
förvaras i Det kongelige Bibliothek i Köpenhamn i Thottske Samling
n:r 815 fol. Företalet är dateradt Kiornees (d. v. s. Kjaarnes) i Tysfiorden
d. 29 jan. 1730.