OCR Output

INLEDNING. XXVII

L. H. BaACKMAn. Denne var först collega inferior i Uleå skola ifrån
1727. Pastor i Kajana 1733, i Sotkamo 1746, där han blef kontrakts¬
prost, död 1755.

Dessa rättelser och tillägg äro enligt ForBus' egen uppgift för¬
fattade 1729. (Jfr ofvan s. XX). De äro af betydelse äfven emedan
de bestyrka det intresse, hvarmed ForBus undan för undan förskaffade
sig såväl skriftliga som muntliga upplysningar angående. lapparnas af¬
guderi.

XII. Forbus' frågor till lapparna.

XIII. Forbus' jämförelser mellan lapparnas och de klassi¬
ska folkens gudar samt refutation af lapparnas afgudadyrkan.

Angående dessa se ofvan under VI och VIT. Om frågorna se äfven
under V.

Henric ForBus föddes 1674. Fadern var borgmästare i Uleåborg.!
Student i Åbo 1687. Magister 1694. Amiralitetspredikant i Karls¬
krona 1698.2 Utnämndes år 17053 till kyrkoherde i Neder-Torneå,

där han efterträdde GABRIEL 'TupErRus. Han höll sin »valedictoria> 4
dag påsk 1760) hvarvid han började: »så är nu enteligen den liufva
och önskeliga dagen kommen, på kvilken både Eder och min önskan
blifver fullbordad, Eder att i blir af med migh, och min att jag slip¬
per härifrån». Under predikans fortgång passade han på att säga ut,
hvad han tänkte; särskildt fick Amiralitetskollegiet sina fiskar varma.
Predikan väckte stort uppseende. ForBus förbjöds att lämna staden,
tills han nöjaktigt förklarat sig. Man fann ej något irrlärigt i den, »men
han inpsulterade församlingen, då han mera talade om att blifva befriad
från förtretlighet än tackade Gud för befordran till en bättre lägenhet.»
Han reste ändock och ingick under resan med ärendet till Kungl.
Maj:t. Hela det till ett stort nummer uppblåsta ärendet rann ubri

1 LAGus »sÅbo Akademis Studentmatrikel» I s. 227. HörPBERs »Beskrifning öfver
Norrland, Vesterbotten Band I.> Utdrag ur Tuner herdaminne s. 38 äfvensom LEIN¬
BERG Åbo Stifts Herdaminne» II s. 196 not 3 uppgifver honom vara komministerson,
likaså GUNTHER »Hernösands Stifts Herdaminne» IV (Upsala Universitetsbibliotek, Wes¬
tinska handskriftsamlingen 916). I så fall skulle hans fader varit komm, i Uleåborg
JoHAnnEs F. Henric inskrefs vid Universitetet som Henric Henrici F.

2 Enligt uppgift i sin ansökan till Limingo (se nedan) redan detta år ordinarie,
Jfr CAVALLUN »Lunds Stifts Herdaminne» V s. 406.

3 Fullmakten dat. Rawitsch d. 7 juni 1705. Riksarkivet: Acta Ecclesiastica,
Hernösands Stift, Neder-Torneå Socken.