OCR Output

XXVI INLEDNING.

Gissenolmai. De tre Ailikes. Passevara. Leibolmai. Mano. [lakun] Possio
akka. Passevara gvelle. Kiatze olmai. Moderakka. Sarakka. Unakka.
Juxakka. RBotakka. Jamiakka. Hurneslodde. Saivogvelle. Nemo¬
gvelle. Saivoolmai. Saivo Neida. Hwilka äro de förnemsta trul
Gudar hoos Lapparne. Og det kan här hoos tagas i acht, at Leibol¬
mai ock Saracca Sacrament har warit allenast brukat af Lapparna
Söderst i Norrland og öfweralt i Trundheims land, men icke lengre
Norr: Hwarföre og Umeå samt Pitteå og Ångermanlandz Lappar i
Swerige måste debiteras för dett samma, hwilka ligga 1 grändsorna
med wåre Lappar og hafwa altid umgiengelse med dem; Dock at
Uhmeå-Pitteå ock ångermanlandz Lappar som skatta tillika till Nårige
ock Swerige har sannerligen giordt sin bekännelse och tillståt det
beklageliga HSacramentz bruk; J öfrigit undantages ingen Lap, Söder
el. Norr if:n den almenneliga Afgudz tienst. Wåre Lappar i Nårige
äro wäl onde, men Lapparna i Swerige äro icke bättre, som wij hafwe
förfarit hos dem, ty de Swenska Lappar förachta wåra för deras om¬
wändelses skuld, och öf:rtala dem på nyt at wända sig.»

SIMON KILDAL var bror till den ofta nämnde Jens K., född d.
31 okt. 1701, stud. 1724. Efter afslutade studier 1726 blef han missio¬
när i Saltdalen, Folden och kringliggande trakter, dog 25 jan. 1761
som kyrkoherde i 'Throndenes och prost i Senjens kontrakt. Jfr ER¬
LANDSEN, »Geistligheden i 'Tromsö Stift» s. 161.

XI. Rättelser och tillägg till Forbus” berättelse af år 1727.

Denna handskrift har jag ej kunnat återfinna i original. Den
tryckes här efter en kopia i Upsala Universitetsbiblioteks allmänna
handskriftsamling (bunt sign. S. 50, konvolutet Norrland), där den
finnes bland blad, som äro lösryckta ur en boki kvart med fortlöpande
paginering. Den börjas sid. 266 med frågan n:r 30 (jfr s. 72 nedan).
Därefter börjar den här aftryckta handskriften s. 270 och fortgår
t. o. m. sid. 278. Sid. 279 förekommer då det ofvan aftryckta ounder¬
tecknade instämmandet i ForBus' relation; ss. 280 och 281 äro blanka.
Sid. 282 innehåller ett transumt af JEns KiLDALs bref till ForBus af
den 21 okt. 1728. Sedan äro sidorna 284—986 bortfallna, hvarpå s.
287 börjar med »At Gudarna på jordene» (nedan s. 64 sista stycket),
hvarpå ss. 298 och 302 följa nyss omtalade afskrift och transumt.