OCR Output

INLEDNING. XXV

1728 vicepastor i Buksnes, där han 1740 blef kyrkoherde, död 1768.
Gift med InGEBORG PEDERSDATTER HELMAN. Kn son JOnaAs S. var gift
med en dotter till Siavarp Kinparn. Källor: ERLANDSEN, >Biographiske
Efterretninger om Geistligheden i Tromsö Stift», Kristiania 1857;
WiBERG, »Bidrag til en almindelig dansk Prestehistorie», III; HAM¬
MONDS missionshistoria s. 851 ff.

JOHAN TORNBERG, son af kyrkoherden i Öfver-Torneå med samma
namn, föddes 1670, stud. 1690, adj. hos fadren 1698. Kyrkoherde i
Koutokeino 1706, i Jukkasjärvi 1719, död 11 febr. 1751.

X. Simon Kildals och Lennart Sidenius” bestyrkande af
Forbus relation.

ForBus hade, som framgår af hans anteckning (nedan s. 48) af¬
talat med Jens Kinvar att träffas i Jukkasjärvi julen 1727. Men
emedan VON WESTEN 1727 dött, hvilket ForBus ännu, då han skref
till Horn, ej hade reda på, kom hvarken Kinpar eller någon annan
norsk missionär dit. Då det blef klart för ForBus, att något samman¬
träffande ej skulle äga rum, afsände han 1 jan. 1728 ett bref till JEns
KirLpaAL med en kopia af relationen, likaså en skrifvelse till LENNART

SmenIvs.l Jens Kinpar kallar i sitt svar relationen för en sann¬

färdig angifvelse. Utförligare bekräftelse fick ForBus från SIMON
KiLDAL och LENNART SIDENIUS. Dessa här tryckta bestyrkanden äro
bevarade i inledningen till Jens Kirpars handskrift »Afguderiets dem¬
pelse» (Det Kongl. Bibliotek, Köpenhamn; närmare om denna hand¬
skrift se nedan). I Upsala Universitetsbibliotek, allm. handskrifts. S. 50
finnas två afskrifter af ett instämmande i ForBus” relation. Detta in¬
stämmande lyder så: »Wij underskrefne samtycker i den skrift, hwilken
Hr Probsten Högwördige Hr HenricH ForBus har insinuerat sin höga
Öfwerhet innehållande Afguderietz ock trulldommens skrekelige diup¬
heter, som af Lapparne öfwas, ock bewitnar derjemte at det är ganska
sanfärdigt alt hwad han har en hwar Afgud i besynnerlighet i dyre¬

kelse ock tienst af menniskiorne tillägnat, ock om wij skole följa hans

Calculum efter og Specificera hwar en afGud, då hafwe wij som han för¬
funnet efterföljande afgudar, nemligen: Radien. Kirwa Radien. Rana¬
neide. Horagalles. Beive. Bieckolmai. Passevaraolmai. Lode og Gvelle.

1 »Transumt ur Missionarien Jöns Kildahls bref och berättelse». Upsala Univer¬
sitetsbibliotek, allmänna handskriftsamlingen S. 50, konvolutet Norrland.