OCR Output

XXIV INLEDNING.

wid dess wistande här 1 Torneå, och af honom besannat så wärkel. wara
i Hr Bärgmästaren Seger Svanbergs närwaro» (nedan s. 42). De till
våra dagar bevarade handlingarna ge oss ej heller någon anledning
antaga, att KIiLDAL skrifvit någon sådan berättelse. Han omnämner
ej med ett ord någon sådan i sin stora, nedan omtalade handskrift
»Afguderiets dempelse og den sande lerdoms fremgang». I sitt
företal till denna framhåller han som ett skäl till, att SIMon KILDAL
och LENNART NIDENIUS skulle väl känna lapparnas afguderi, att de,
då Forbus tillsände dem sin skrift med begäran, att de skulle be¬
kräfta dens sanning, gjorde detta. Här finnes ej ett ord om, att denna
skrift skulle utgå från en af JEns KIiLDAL författad redogörelse.
Vidare skulle väl, om en sådan legat till grund för ForBus” berättelse,
denne knappast skickat den just till JEns Kirpar för att bedja honom
skaffa intyg om dess sanningsenlighet af de andra missionärerna,
och än mindre skulle väl KiLpaL själf intygat denna i sitt svar, där
han säger: »Vor Herre Velsigne Hr Provist og hans ganske huus for
saadan sanferdig önskelig angifwelse, hwilken wel meget grimmer Satan,
saasom den er saa fortreffelig imod ham» (Upsala Univ.-bibliotek S. 50)
Härtill kommer, att han verkligen författat en sammanfattning af lap¬
parnas afguderi (nedan s. 88 ff.), men ej ens i ingressen till denna
omnämner någon föregående af honom skrifven berättelse. Det torde
således få anses uteslutet att antaga någon af JEns KIiLpaAr skrif¬
ven berättelse som urkälla för FORBUS, SIDENIUS, SIGVARD KILDAL och
LEEMS anonyme författare.

LENNART eller LINNERT NIDENIUS föddes i april 1702 i Jämtland. Fadern
skall enligt ERLANDSEN, »Geistligheden i Tromsö stift», s. 84 ha varit
pälsverkshandlare »vid en älf Siden i Jämtland», efter hvilken hans två
studerande söner togo namnet. Enligt WiBErG, »Dansk Prestehistorie»
III s. 477 åter hette fadern ÅBRAHAM ÖLSEN SIDENIUS och modern
BirGittE MOoGIDATTER. Han dimitterades från Hernösands gymnasium af
rektor GENE. Vid denna tid hade fadern flyttat in i Norge, hvilket
väl är förklaringen till, att LENnArT kom till VON WEstEn i Trond¬
hjem, som dimitterade honom till Köpenhamns universitet 20 mars
1722, där han skulle få fri kost på Kommunitetet och fritt logi på
EILERTSENS Uollegium samt ett årligt stipendium af 20 Rdr., om han
ägnade sig åt missionen. Ex. theol. 1724, 1725 missionär i Ibbestad,

— SL