OCR Output

QvicstaD rätt (»Kildeskrifter til den lappiske Mythologi», s. 85.) Då
vi nu ha SmEnIuS original framför oss, finna vi, att så icke är fallet.
Det första stycket hos LEEm öfverensstämmer ej med SIDENIUS, men
väl med ForBus — utom det att de svenska benämningarna ej åter¬
finnas. Likheterna äro dock så påtagliga emellan alla tre, att man
tydligen kan se, att de alla öst ur samma källa, »de af missionen i
Trondhjem författade skrifterna». Hvad SimENIUS och ForBus beträffar,
är ett beroende dem emellan uteslutet. 9SimEnus afsände sin förteck¬
ning den 17 oktober 1726 till TORNBERG, SOM erhöll den den 15 januari
1727. Denne åter gaf den först den 1 jan. 1728 till ForBus (nedan
s. 59 f£.). Att Forbus ej känt till den förut, framgår af hans bref till
Horn (nedan s. 46). Äfven SiGvarp KILDALS ofvan nämnda framställ¬
ning återgår till samma källa, de nyss nämnda skrifterna. Dessa
åter voro, som framgår af GRUNDELS bref till Kungl. Maj:t af den 26
april 1727 ett slags sammelverk, utfördt af VON WesTEN (jfr ofvan sid.
XVI och nedan sid. XXXII). Äfven om däri sålunda delvis ingingo
saker, som författats af andra än VON WESTEN, är det dock mer än
sannolikt, att de möjligen befintliga, i någon mån systematiska fram¬
ställningarna gjorts af honom själf.

Qviastan (>Kildeskrifter» s. 85 ff.) antager, att FORBUS, SIDENIUS,
SiGvarD KinpDAL och LeEms anonyme författare utgå från »Optegnelser
af Jens Kinpan». Han framhåller, att denne följde VON WESTEN på
större delen af hans tredje resa. 1725 var J. KILDAL i Vesteraalen
och upptog af lapparna där bekännelser, som sedan insändes till VON
WrEstEn. Hvad detta sistnämnda beträffar, var det intet annat än
hvad alla missionärerna enligt sin instruktion skulle göra. Vidare
framhåller QviGstaD, att KiLpaL, som ofvan nämnts, uppehöll sig i
"Torneå den 4—13 mars 1727, och att ForBus säger, att allt hvad han
skrifvit, upplästs för KiLDAL och af denne i vittnens närvaro bekräftats
vara sant. Men som vi sett, var det icke af honom själf författade
skrifter KiLparL hade med sig på sin resa. Vidare måste erkännas,
att om ForBus haft en skrift af KILpAL till grand för sin berättelse,
det skulle varit enklare att påpeka detta, då han ville använda denne
som auktoritet än att skrifva: »Alt hwad här infört är om Lapparnas
afgudar, afgudadyrkan, missionen, scholarne med mebhra, är till sielfwe

meningarne och sammanhanget föreläsit missionarien Hr Jöns Kihldal,

FRA