OCR Output

XXIII INLEDNING.

sten HenpricH ForBus insinuerat hos sin Höga Öfwerhet — — —>
(se nedan). |
Öfriga mig bekanta afskrifter äro en i Kungl. Biblioteket, Rå¬
lambska Samlingen n:r 184 fol. ss. 149—154 och en andra i samma
bibliotek i en kapsel med påskrift: »Smärre Skrifter och handlingar
rörande Bohuslän, Halland, Skåne, Blekinge, Norrland, Finland», i
konvolutet Lappland, 16 sidor i kvart. I Upsala Universitetsbibliotek
finnes en tredje 1 Palmskiöldska Samlingen n:r 104, ss. 515—530
(kvart). Slutligen finnes i J. NENSÉNS samlingar därsammastädes, del
I (sign. R. 649) ss. 653-656 en afskrift af förteckningen. Denna af¬
skrift är gjord efter en kopia, å hvilken stått antecknadt: »delineavit
CARL RENMARCK.! Luleå den 1 sept. 1742». Efter dessa rader har
NENSÉN tillagt: »Obs. Orig. har varit så otydligt, att man ej kunnat
se alla ord». Han anför därefter som exempel alla sammansättningar
med saivo, som han skrifver wares. NENSÉN har ändrat stafningen af de
lapska orden till öfverensstämmelse med sin egen. Men däremot har
han ej ändrat Kananeida till Rananeida, som ju har sitt intresse, då
det visar, att detta namn var fullkomligt okändt för NENSÉN, som dock
var så hemma i lapsk folklore. Detta namn är för öfrigt oriktigt
skrifvet hos alla afskrifter, men GANANDER har det riktigt.
Handskrifterna i Kungl. Biblioteket i Stockholm ha följande till¬
lägg: »Missionarien SIDEnIus skall wara Swensk född, och har brukat

sitt Modersmåhl, att betiäna sin correspondence dhess bättre, såsom

Bokstaf, Comma och punet nästan öfwerensstämmande medh Auctoris

egenhändige skriffter, det betygar HEN: FORBUS».”?

g

Denna SinEnts förteckning har GANANDER användt för de lapska
uppgifterna i sin »Mythologia fennica». På grund af likheterna
emellan GANANDERS uppgifter och hvad som finnes hos den anonyme
författare, som LEEM anför s. 409 ff., har VON DÖBEN s. 215 ansett sig
kunna identifiera LErEMms anonyme med SIDENIUS. Häri ger honom

1 CARL RENMARK, son till prosten i Luleå J. A. RENMARK (t 1755), f. 1728 i
Hernösand, stud. i Upsala 1740, mag. i Åbo 1748, Collega Scholx i Piteå 17
t 1778: BisERo ILL bh. 185.

? Hos VON DÖUBEN, s. 215, har SiDENItuUS” bref genom skrif- eller tryckfel fått år¬
talet 1716. Detta fel har sedan följt med till BerGavist-SvENONIUS »Lappland>,
8; 184.

3
56