OCR Output

INLEDNING. XXI

åtgärder för nykterheten bland lapparna (s. 36, not 2). Om brefvets:
och dess bilagors tidigaste öden kan förutom hvad som framgår af
TORNBERGS rygganteckning å SmENIUS bref (nedan s. 59 f.) anföras,
att det jämte bilagor upplästes i Kanslikollegium den 9 mars 1728
(Kanslikollegii prot. samma dag, R. A.), men enär »FOrRBUS om detta
Bränwins fylleriet wid Riksdagen äfwen förmält uti enskylta beswären,
hwarpå resolution, wore upsatt», resolverades, »att denne berättel¬
sen jemte bilagan om afguderiet lägges till de andre härwarande pap¬
per om samma sak>.

IX. Lennart Sidenius' bref till Joh. Tornberg med en »For¬
täknelse på een deel oomvendta Lappars Afguderij». Brefvet
är dateradt Öfverselsetter i Astafiorden, d. v. s. Övre Selset i Ibbestad,
den 17 okt. 1726.

Handskrifterna förvaras å Riksarkivet i samma bunt som de före¬
gående. De insändes af ForBus till Horn, se föreg. n:o. De äro mera
fuktskadade än föregående. Tack vare de nedannämnda afskrifterna har
förteckningen dock kunnat återställas i ursprungligt skick. Oläsliga ord
äro satta inom klammer. Brefvet utgöres af 2 sidor, förteckningen 3 sidor
i folio. På baksidan anteckning af TornBErRG. Huru ForBus fått det
i sin hand framgår af TORNBERGS rygganteckning. Om detta brefs
öde läses i J. FELLMAN, >Anteckningar under min vistelse i Lappmarken»
II s. 8, not. 2: »Danska missionären LENART NADEN manuskript,
hvaraf utdrag ingår i GANANDERS mythologia fennica, borde efterfor¬
skas hos TorRrnBERGSKA slägten i Vesterbotten eller i Torneå. Jag såg
det fordom hos Doctor WEcEnius (i Uleåborg), som var en samlare.
Måhända förstördes det dock vid Uleåborgs brand». Som synes, var
det en af de ej ovanliga afskrifterna FELLMAN sett. En sådan har
också GANANDER användt i >Mythologia Fennica» (1789). TI sin helhet
har en afskrift af såväl brefvet till TORNBERG som förteckningen blifvit
tryckt i tidningen »Stockholms Posten» för år 1785, alltså fyra år
innan GANANDER utgaf sin Mythologia. Brefvet ingår i n:r 295 (den
20 dec.) och förteckningen i n:r 296 och 297 (den 21 och 22 dec.).
Tidningens meddelare tyckes dock trots uppgiften i brefvet ej haft
alldeles klart för sig, att själfva förteckningen var af SIDENIUS, ty han
aftrycker i omedelbar följd med denna en handskrift ur ett annat sam¬
manhang: »Wi underskrefne samtycka till den skrift, som Herr Prob¬