OCR Output

XX INLEDNING.

VI. Sex notanda af Forbus.

VII. Forbus' privata promemoria för ytterligare under¬
sökning af lapparnas afguderi.

Dessa båda liksom numren XII och XIII äro hämtade ur den
förut nämnda handskriften i Norske Videnskabers Selskabs bibliotek i
Trondhjem (sign. 76/,-to.) Handskriften utgöres af 72 sidor i kvart,
hvaraf dock de 4 sista äro blanka. Denna handskrift innehåller först,
som ofvan nämnts, beskrifningen, därefter följer »refutationen>», som här
satts sist som n:r XIII, och därefter i följande ordning VII, VI och
XII. Här ha de satts i annan ordning af skäl, som af det följande
kommer att framgå.

Affattningsåret för dessa nummer kan ej afgöras mer än för
n:r VI. Ty af de sista raderna där kan man se, att dessa notanda
också äro författade år 1727. Måhända ha de åtföljt den till Horn
insända relationen. Om dessa skrifter säger ForBus själf i sin ansökan
till Kungl. Maj:t om Limingo pastorat, dat. Torneå d. 8 mars 1730, att
han »genom Gudz nåd i liuset bracht, hwad i wårt kära fädernesland
Swerige, om lapparnes ännu öfliga högst beklageliga afouderi icke så
noga bekant warit, såsom min der om författade relation 1727, den
Eders Kongl. Maj:tt uti diupaste underdånighet iag understått at com¬
municera, och derpå gifne tillökning 1729, utwisar.»> Den här om¬
nämnda tillökningen är den nedan under n:r XI införda. I de intyg för
denna ansökan han erhöll af prästerskapet i Torneå likasom af magi¬
straten därstädes och af prästerskapet i Torneå lappmark talas också
om, att han bragt afguderiet i ljuset under åren 1726, 27, 28, 29.
Efter sin förflyttning till Limingo fick han annat föremål för sina
skrifvelser och sålunda ej tid att syssla med dessa ting, hvartill han
ju äfven då saknade direkt anledning.

VIII. Ett bref från Forbus till Arvid Horn, dat. Kengis den
28 jan 1728, jämte bilaga.

Brefvet förvaras i Riksarkivet i samma bunt som IV och V till¬
sammans med SimEnus bref och »förteckning», som här meddelas som
n:r IX. Alla dessa handlingar äro något fuktskadade; på hvilka stäl¬
len detta är fallet framgår af de inom klammer satta oläsliga eller otyd¬
liga orden. Brefvet utgör 6 sidor i folio, bilagan 3 sidor + 1 blank.
Allt är skrifvet med ForBus' hand.

Till detta bref hänvisar HALLER vid omtalandet af lagstiftnings¬