OCR Output

XVIII INLEDNING.

i samma bunt som föregående. Handskriften utgöres af 9 blad i
folio, hvaraf brefvet till konungen, helt och hållet af ForBus' hand,
utgör de 2 första och beskrifningen de 7 återstående. Beskrifningen
är renskrifven af annan hand, men rättad af ForBus. Denna beskrif¬
ning ingår äfven i handskriften i Trondhjem, hvilken närmare beskrif¬
ves här nedan; i denna förekomma likaledes samtliga teckningar, men
trumman har här erhållit raka sidor med endast hörnen afrundade;
själfva skrifvelsen till konungen ingår ej i densamma.

J. Qviestan i »Kildeskrifter til den lappiske Mythologi» känner
utom. denna Trondhjemshandskrift ytterligare tvänne, nämligen den
äfven af VON DöBEn anförda afskriften i Kungl. Biblioteket i Stock¬
holm (N:o 89 kvart i allmänna handskriftsamlingen enligt gammal
signering), hvilken är en efter originalet gjord samtida afskrift på 12
blad i kvart med samtliga teckningar kopierade, samt N:o 988 fol. i
Nye kgl. Samling i det Kongl. Bibliothek i Köpenhamn. Denna
senare innehåller ej skrifvelsen till konungen, och plats är lämnad för
teckningarna, som emellertid ej införts. Den är vidimerad »Ex auto¬
grapho vid. CARL HAGELBERG>.

Utom dessa tre i litteraturen omtalade har jag — förutom orgina¬
let — ytterligare anträffat en kopia häraf i Kungl. Biblioteket i Rålamb¬
ska samlingen N:o 134 fol. ss. 154—164. Denna innehåller beskrif¬
ningen öfver missionsväsendet och afguderiet samt frågorna (nedan
n:o XIII). Teckningarna äro lika Trondhjemshandskriftens; frågorna
däremot äro endast 64 till antalet. Af Trondhjemshandskriftens saknas
n:ris 12, 40, 42, 48, 44, 53, 65 och 67. Ordningsföljden är ej den¬
samma och formuleringen af några frågor något annorlunda. Numren
58 och 59 äro sammanslagna till en och dessutom en ny tillfogad:
»44. Har du fådt dhet stulna igen, genom hwem och på hwad sätt?»

I Upsala Universitetsbibliotek finnes i Nordinska handskriftsam¬
lingen (sign. N. 1006) ett fragment häraf, 3 sidor i kvart. Det är slutet
af beskrifningen, börjande med orden: »på en gång, i sin wrede hwar¬
före till att hålla honom blid och gunstigan, tienes honom den måna¬
den i synnerhet.

En afsatt Lapptrumma — —>, hvarpå fortsättes till slutet i öfver¬
ensstämmelse med originalet, hvarmed äfven afbildningen af trumman

öfverensstämmer.