OCR Output

INLEDNING. XVII

hufvudsakligen tagit till uppgift att få förklaring på alla de gudanamn,
som uppräknades i Krrpars till landshöfdingeämbetet och af detta vidare
till Kungl. Maj:t insända instruktion. Men å andra sidan är det ju med
VON WESTENS sätt att skrifva ingalunda uteslutet, att det kunde finnas
tvänne framställningar i »de medhafda trenne volumina». HAMMOND
meddelar i sin biografi öfver KirpAL (s. 843) såväl KirpaArs lön m. m.
som uppgifter ur instruktionen för honom. Dessa säger han vara tagna
ur »Missionsanstalterne for Nordlandene», författade af VON WESTEN år
1725, i hvilka han (jfr noten) äfven medtager »Missions-Anstalterne for
Saltens Prowstie». I den nedan tryckta skrifvelsen från GRUNDEL refe¬
rerar denne till en föregående, där han förfrågar sig hos Kungl. Maj:t,
hur man skulle förhålla sig, om ytterligare några norska missionärer
komme utan pass. På högsta ort insåg man denna frågas stora räck¬
vidd och hänsköt frågan till prästeståndet.1 Kungl. Maj:t resolverade
i öfverensstämmelse med detta stånds utlåtande, att prästerna gärna må
få brefväxla men ej mera vidlyftigt utan att rådgöra med sina förmän,
men Kungl. Maj:t fann betänkligt att samtycka till danskarnas resa
öfver gränsen.? Emellertid dog von WESTEN 1727 och sedan råkade
missionen hastigt i förfall i Norge, under det att den i Sverige fick en
ny blomstringstid.

CARL DAN. SOLANDER föddes 1699. Student i Upsala 1715. Ma¬
gister 1722. Pastorsadjunkt s. å. hos sin fader i Piteå. Konrektor vid
Piteå trivialskola samt vice pastor i Piteå och prost öfver Piteå och
Luleå lappmarker 1730. Rektor i Piteå 1735. Kyrkoherde där 1740
samt kontraktsprost 1757. Död 1760. BiBErG s. 164 f.

Nio Vy Vis VIL VILL XI XI och SI utgöras afiskrifvelser
och anteckningar af Henric ForBus. N:o IX är LENNART SIDENIUS!
bref till Jon. TORNBERG jämte hans förteckning på en del oomvända
lappars afguderi, samt X de af ForBus (s. 46) åsyftade bekräftelserna
på hans relation till konungen.

V. En kortt beskrifning om Kongl. Missions Collegio i
Dannemark, om Missionen, LapScholarne, och Lapparnes fasliga
afguderi, författad in Martio 1727, Af Henric Forbus.

Originalet till denna beskrifning af ForBus finnes i Riksarkivet

1 Prästeståndets bref, memorialier m. m. vid riksd. 1726—27.
2 Riksregistraturet 1728. Jfr HALLER 0. a. a. 3. 111 ff.