OCR Output

XVI INLEDNING.

ForBus meddelar!, fattade KiLpDAL sin uppgift så, att han skulle säga
de svenska lapparna, att om de voro de norska lapparna till ett för¬
argligt exempel genom att öfva afguderi, när de om sommaren kommo
in i Norge, skulle man skjuta deras renar och drifva bort dem själfva.
Han synes också ha gått fram med stor ifver och uppbränt lapparnas
offeraltaren och afgudabeläten. Detta hans nit retade de svenska lap¬
parna, och Kaitomlapparna hotade honom t. o. m. till lifvet, om han från
Jokkmokk reste genom deras trakter till Jukkasjärvi. Han reste där¬
för ned till kusten, där han från Kalix den 24 febr. 1727 skref till
landshöfdingen och begärde pass till Jukkasjärvi. Detta erhöll han
också och kom den 4 mars till Torneå, där han stannade till den 13,
då han reste till Pello och Kengis samt var i Jukkasjärvi Marie be¬
bådelsedag, hvarpå han reste till Ofoten. Under denna sin resa sam¬
manträffade han med SoLAnpDER. Huruvida han varit i Piteå, eller om
han sammanträffat med SOLANDER, som vid denna tid var adjunkt hos
sin fader, i Lappmarken, kan ej af tillgängliga handlingar afgöras.
Han har emellertid visat SoLANDER de böcker han hade med sig i
stället för pass. Dessa voro enligt landshöfding GRUNDELS bref till
Kungl. Maj:t af den 26 april 1727 »3 skrefne Volumina in folio, däraf
det första hade titul af Saltens Prowsties Missionsanstalter daterad Trond¬
hiem den 3 sept. 1724 bestående af 332 paginis; 2:a en Suite derutaf
utan titul dat. Baalboen [HAMmMmonp: Belboen] d. 24 febr. 1725 sluter
sig på p. 639; det 3:die under den 31 Martil samma år, sluter sig på
p. 1276 innehållandes de en hop Instructioner så wäl som extraherade
Kongl. bref detta Missionswärket angående, underskrefne af sielfwe
Vicario Missionis THomas WEstEn och de andre Missionariis».? Det
var ur dessa skrifter SoLANDER gjorde sitt utdrag, och det var med
dessa, som KiLpaAr bestyrkte LENNART NSIDENIUS' berättelse, då han Marie¬
bebådelsedag 1727 var i Jukkasjärvi hos pastor JoH. "TORNBERG. Och
dessa böcker hade han således med sig, då han på vägen var hos
ForBus i Torneå.

NSOLANDERS framställning är, som synes, en alfabetisk förteckning
med förklaringar, under det att SimEnIus' och ForBus' äro systematiskt
ordnade. Detta kan bero därpå, att SoLANDER beträffande mytologien |

1 Se nedan s. 42 f.

2 Om dessa skrifter jfr äfven HAMMOND, s. 843 och 533, samt nedan, s. 20 ff.

'