OCR Output

INLEDNING. XV

i Luleå i pedagogien därstädes i 3 års tid. Kom hösten 1737 till Pite
trivialskola, där han gick i 2 år. Okt. 1739 inskrefs han i Hernösands
gymnasium, där han underhölls på offentlig bekostnad. Inskrefs i
västerbottniska nationen i Upsala d. 3 sept. 1742. Död i Upsala
1743.

Källor: »Hernösands Consistorii skrifvelser till Direktionen» i »K.
M:ts bref m. m. till Lappm:s HEcclesiastikv. Direktion 1680—1742»,
Riksarkivet.

IV. Kort Relation, om den danska Missions tillstånd uti
Norrige, dels af berörde Missions-Betiänters meddelte Instruc¬
tion, samt, dels af Missionariens Jöns Kihldals, mundtelige
giorde berättelse, extraherad; som skiedde 1726. Af Carl
Solander.

Denna relation insändes af landshöfding J. GRUNDEL till kanslikolle¬
gium den 14 juni 1727 och förvaras i Riksarkivet i en bunt med rygg¬
titel »Ecelesiastikverket i Lappmarken». Relationen, som renskrifvits
af samma hand som landshöfdingens skrifvelse, utgöres af 20 sidor i
folio. En afskrift af densamma ingår i PEHR HöGsTRÖMS samlingar
till Lapplands historia i Nordinska handskriftsamlingen i Upsala univer¬
sitetsbibliotek (ett band i kvart, sign. N. 1008) där den, afskrifven
af PEHR HöGstrRÖMs hand, omfattar 8 sidor. Den ligger äfven till
grund för framställningen af den danska missionen i Prästeståndets
memorial af den 4 aug. 1727.

Anledningen till att SOLANDER författade denna relation var föl¬
jande. I den instruktion, som VON WESTEN utfärdade för JEnNs KILDAL
1 »Missions-Anstalter for Saltens Prowsti», ingick äfven det åliggan¬
det, att han, om så behöfdes, skulle resa till den svenska Lappmarken
för att tala med prästerna där om de norska lapparnas andliga väl
samt se till, att de ej återföllo i afguderiet.1 Till följd af denna in¬
struktion reste KILpAL redan vintern 1725—1726 till Sverige, som synes
af ett bref från v. WEstENn till missionskollegiet i Köpenhamn.? Vin¬
tern därpå reste han åter in i Sverige. Hans resa utgick då från hans
nya bostad i Saltdalen. Denna resa blef af stor betydelse. Enligt hvad

1 Landshöfding GRUNDELS bref till Kungl. Maj:t, Umeå den 26 april 1727 (Riks¬
arkivet, »Ecclesiastikverket i Lappmarken») ; HAMMOND, »Missionshistorie», s. 844.
2 HAMMOND, 8. 845.