OCR Output

ELE

SEE

PE

NING INLEDNING.

Burman i Offerdal i Jämtland. Den gifver ej många bidrag till lös¬
ningen af lappmytologiska frågor, men den är af vikt för bedömande
af traditionens osäkerhet i hithörande ting redan vid denna tid, åtmin¬
stone hos tiggarlapparna, till hvilka KERSTIN JAKOBSDOTTER synes ha
hört. Hennes ursprungliga hemort var möjligen norra Jämtland, se
nedan s. 115, spalt 2. Som framgår af noterna, har BURMAN vid fram¬
ställandet af sina frågor haft till sitt förfogande en mycket felaktig afskrift
af VON WESTENS bref. Handskriften (kopia) förvaras i Skoklosterarkivet
å Riksarkivet, »Miscellanea» I, fol. 384. Denna, som förut ej varit
tryckt, har sedan den här redan var uppsatt, publicerats af FELLMAN,
»Handlingar och uppsatser ang. finska lappmarken» I s. 399 ff., äfven
i detta arbete försedd med noter af prof. WIKLUND, s. 529 ff. FELLMAN
angifver i innehållsförteckningen som möjligt årtal för författandet 1727.

ABRAHAM BURMAN föddes 1696, stud. 1713, mag. 1719, t. f. kyrko¬
herde i Offerdal 1732, ordinarie 1737, död 1750. Jfr BiBErRG, »Hernö¬
sands Stifts herdaminne» III, s. 120.

III. Uttydning af de lapska orden i von Westens bref af
lappstudenten Paulus Samilin. Denna är författad på uppmaning af
professorn, sedermera biskopen i Skara, ENGELBERT HALLENIUS d. 25 nov.
1742. " Handskriften förvaras i Riksarkivet i »Skrifvelser till Lappmarks
Ecklesiastikverks Direktion> 1741—1746, p. 71. Den företer den
egenheten, att en del öfverhoppats af renskrifvaren men efteråt inhäf¬
tats, skrifven af annan hand. Denna förklaring ingår i MALLMERS ofvan
nänmmda >»Berättelse», där den följer omedelbart på redogörelsen för VON
WESTENS bref.

Utom förklaringen af de hos Von WESTEN förekommande guda¬
namnen m. m. innehåller SAMILINS skrifvelse också ett litet tillägg,
upptagande förklaring af ytterligare sju, hos VON WESTEN icke före¬
komwande ord. De flesta af dessa återfinnas i ForBus” skrifvelse till
Kungl. Maj:t (V) och rättelserna och tilläggen till densamma (XT),
hvilka skrifvelser således i någon afskrift varit honom tillgängliga eller
förelagda; mom. 5 om »Niåfwo gedge» (och kanske äfven några små¬

detaljer på andra punkter) är emellertid uteslutande hans eget med¬