OCR Output

INLEDNING. XIII

dec. 17421 en grundläggande betydelse för den lapska missionen.
Det är tydligt, att de antydningar om lapparnas mytologi, som häri
gåfvos, skulle väcka stort uppseende i Sverige, där man förut egent¬
ligen icke kände till dessa ting. Detta bref jämte JEns KinLpArs nedan
omtalade resa 1726 —27 genom de norra lappmarkerna i Sverige blefvo
för den svenska lappmissionen särdeles viktiga händelser.

Angående THOMAS VON WESTEN skall här endast gifvas de vikti¬
gaste data. I öfrigt hänvisas till litteraturen om honom. Han föddes
i Trondhjem 1682. Student 1697. 1707 blef han professor linguarum
et eloquentie i Moskva, men han tillträdde aldrig detta ämbete. Han
upprätthöll bibliotekarietjänsten vid kungl. biblioteket i Köpenhamn
nov. 1708-—juli 1709, hvarefter han s. å. utnämndes till kyrkoherde i
Veö i Romsdalen, hvilken tjänst han tillträdde jan. 1711. Under sin
vistelse här blef han pietistiskt påverkad och slöt sig med 6 ämbets¬
bröder tillsammans till en förening »Sjustjärnan». Denna krets, som
till en början hufvudsakligen ägnade sig åt inbördes uppbyggelse, fram¬
ställde 1714 sina önskningar om kyrkans förbättring på högsta ort.
Denna deras inlaga fick stor betydelse. År 1715 insände »Sjustjärnan»
till missionskollegiet i Köpenhamn det bästa förslaget angående lapp¬
missionens ordnande. VON WESTEN, som ansågs ha varit själen i dessa
skrifvelser, utnämndes 1716 till lektor i Trondhjem och vicarius mis¬
sionis. Åt lapparnas omvändelse ägnade han nu sitt lif, och det är en
fullt berättigad äretitel man gifvit honom, då man kallat honom >»lap¬
parnas apostel». Men den tillfredsställelse han bort få känna af fruk¬
terna af sitt försakande och arbetsamma lif förringades i hög grad
genom afundsamma förmäns och ämbetsbröders intriger emot honom.
Deras mullvadsarbete underlättades också af hans opraktiskhet i världs¬
liga ting. Han dog år 1727. Se om honom bl. a. HAMMONDS » Missions¬
historie»; THrar, »T. v. Westen og Finnemissionen», Kristiania 1879;
Bricka, »Dansk Biografisk Lexikon» XVIII ss. 489—444; HALLER,
»Sv. Kyrkans mission i Lappmarken» s. 19 ff.

II. Uttydning af de lapska orden i von Westens bref af
lappänkan Kerstin Jakobsdotter, upptecknad af prosten ABR.

1 Riksarkivet: »Topographica, Lappmarken II». Denna berättelse är delvis
tryckt af FELLMAN, »Handlingar och uppsatser ang. finska Lappmarken» 1 (Helsing¬
fors 1910) s. 403 ff., dock ej de delar, som åsyftas här eller under III.