OCR Output

XII INLEDNING.

dem har det varit nödvändigt att komplettera dem med några likaledes
outgifna norsk-danska handskrifter från samma tid.

I det följande skola vi redogöra för de här utgifna handskrifterna
samt lämna några biografiska uppgifter om deras författare och andra
i sammanhang med dem uppträdande personer.

I. Thomas von Westens bref till prästerskapet i Jämtland
den 11 mars 1723 jämte tvänne ordförklaringar till detsamma:

II. af lappänkan Kerstin Jacobsdotter och

III. af den lappfödde studenten Paulus Samilin, daterad Upsala
d. 25 november 1742.

I. Originalet till von WeEstEns bref förvaras i Riksarkivet, >Acta
Ecclesiastica, Hernösands stift i allmänhet». Det är förut publiceradt
af S. LoEnBom i »Twå Berättelser om Lapparnes Omwändelse ifrån
deras fordna Widskeppelser och Afguderi» (Stockholm 1778). LoENBOM
har utgått från någon af de i våra handskriftsamlingar ej ovanliga af¬
skrifterna i öfversättning. Den han haft till förfogande har varit
skäligen dålig, och särskildt de lapska orden äro till oigenkännlighet
korrumperade. Originalet insändes till justitiekanslärn G. STIERNCRONA
af häradshöfding H. 9. STRIDSBERG med en skrifvelse, dat. Brunflo i
Jämtland d. 6 juli 1723, däri han omnämner, att han kommit öfver
den vid tinget i Undersåker d. 1 april och >som Höga Öfverheten allena
tillkommer att biuda och befalla uti sitt Rijke, Så har jag af underdå¬
nigst vyrdnad, ansedt detta manuscript af den beskaffenhet och med¬
fölgd, att det in Originali bör insändas». Han tillade äfven några
språkliga anmärkningar till brefvet och dessutom följande fundering:
»Många af desse afgudaord synes hafva en gemenskap med orientalska
afguderiet, och är värdt att här om göra sig underrättad hoos våra
återkomne Svenska HHr Officerare som sutit uti Ryssland, och
under fångenskapen varit uti Siberien Ukrainen Tartariet och Cosachin,
om dee icke vidkänna några af desse afgudaord»>.

Dettå Von VWeEsTENns bref blef af stor betydelse. HALLER har fram¬
hållit, att det möjligen haft samband med den för den lapska missionen
så viktiga förordningen af den 3 oktober 1723.1 Oror MALMER inrymmer
åt det i sin » Berättelse om Ecclesiastique Wärcket i Lappland» af den 30

1 Harrer: »Svenska kyrkans mission i Lappmarken», s. 22 ff.