OCR Output

INLEDNING. XI

mytologi. Något ingående vetenskapligt arbete öfver densamma finnes
ej. De bästa hittillsvarande framställningarna äro kapitlen därom i
VON DÖBENS »Lappland och Lapparna» (1873) samt Frus »Lappisk My¬
tologi> (1871) och HELLANDS »Beskrivelse over Finmarkens Amt» II
(1906). Af äldre framställningar bör nämnas JEssEns » Afhandling om
de norske Finners og Lappers hedenske Religion», tryckt 1 LEEMs
»Beskrivelse over Finmarkens Lapper». På senare tider har denna
fråga förts framåt särskildt i trenne betydelsefulla uppsatser. I »Histo¬
risk Tidsskrift» (norsk) IV 1877 har J. FRITZNER i en artikel om »Lap¬
pernes hedenskap og trolddomskunst sammenholdt med andre folks,
iser nordmeendenes, tro og overtro» sökt uppvisa den lapska mytologiens
fullständiga beroende af den nordiska. Från denna sida har AXEL
OLRrIK i en betydelsefull uppsats i »Danske Studier» 1905 »Nordisk og
lappisk gudsdyrkelse» skärskådat frågan. OÖLRIK vill ingalunda från¬
känna lapparna all egen mytologi, men han anser sig kunna uppvisa
många bestämda lån från den nordiska. Härigenom, framhåller han,
blir kännedomen om lapparnas mytologi äfven af största betydelse för
kunskapen om den nordiska. En liknande uppfattning uttalar K. KROHN
i »Lappische Beiträge zur germanischen Mytbologie» i Finnisch-Ug¬
risehe Forschungen VI (1906). OrriK förklarar tillika, att vi ej kunna
komma till botten af denna sak, förr än materialet är fullständigare
tillgängligt, och häri har han för visso framhållit kärnpunkten. Det är
nämligen så, att en framställning af lapparnas gamla religion väsent¬
ligen är en historisk uppgift. Men genomförandet af denna möjlig¬
göres icke endast af det i våra arkiv och bibliotek bevarade källmate¬
rialet, utan däraf att vi hafva »en lapparnas bibel» i spåtrummorna,
med hvilkas bjälp vi kunna kontrollera och beriktiga källskrifternas
uppgifter. Å andra sidan vore också trummorna för oss en sluten bok,
om vi ej hade dessa papper. Ty är framställningen af lapparnas
gamla religion i hufvudsak en historisk uppgift, är tydandet af trum¬
morna helt och hållet en sådan.

Men då, såsom ofvan framhbållits, de hittills tryckta svenska källorna
icke lämna något egentligt bidrag till förståendet af trummorna, utgifvas
här för första gången efter originalen de viktigaste svenska lappmyto¬
logiska källskrifterna. De ha alla ett direkt samband med VON WESTENS
aldrig utgifna arbete om den lapska missionen. För att rätt förstå