OCR Output

FÖRORD:

Det var från början min afsikt att förse de nedan utgifna hand¬
skrifterna med noter, hvari de där meddelade uppgifterna skulle jäm¬
föras med andra, som voro mig bekanta. Men de flesta af dessa noter
antogo under arbetets fortgång ett sådant omfång, att det vid tryck¬
ningen ansågs lämpligare att sammanföra dem och publicera dem som
särskilda uppsatser. En mindre del har dock inarbetats i inledningen.

Till professor K. B. WIKLUND har jag att offentligen uttala mitt
tack för det intresse, han visat mitt arbete alltifrån den dag, han såg
det första korrekturet. Detta intresse har tagit sig uttryck däri, att
han läst korrektur på samtliga skrifter utom n:r XIII. Han har dess¬
utom utarbetat alla språkliga anmärkningar äfvensom registret. Dess¬
utom har han i inledningen från och med sid. XXXT närmare utvecklat
det inre sammanhanget emellan handskrifterna.

Slutligen har jag också att uttala mitt tack till Nordiska museets
styresman dr BERNHARD NALIN för att han möjliggjort detta arbetes
publicerande äfvensom för välvilligt tillmötesgående till chefer och
tjänstemän vid de institutioner, hvarifrån dessa handskrifter äro hämtade.

Upsala i december 1910.

EDGAR REUTERSKIÖLD.