OCR Output

NWONSTERBORS FOR TIEAPSKITEMSEÖJD: 19

sedd med en del sirningar, knivstick och ägarens namn, men dylika äro
varken själva så hållbara eller vackra som de flätade, ej heller få ostarna
ett så trevligt utseende i dem, som när de pressats i den flätade formen.

Fig. 5 å plansch 26 visar en stor, flätad korg från Dorotea. I sådana
korgar, som voro omkring 45 cm, långa, packades ömtåliga saker, som
medfördes på flyttningsresorna. I den mindre korgen (fig. 6) förvarades
sysaker eller andra mindre föremål.

Den under n:o 7 å plansch 26 avbildade saltflaskan är också ett vackert
prov på lapparnas skicklighet i flätningskonsten, Denna konst är tydligen
av så stort värde, att den ej bör råka i glömska.

Då nu kommittén för utarbetandet av en lapsk mönsterbok härmed ut¬
sänder resultatet av sitt arbete, är det med den förhoppning, att detta första
försök måtte kunna i någon mån åstadkomma, att blicken öppnas för skön¬
heten och egenarten hos dessa alster av gammal lapsk kultur och att no¬
maderna själva måtte lära sig förstå värdet av densamma och lära sig bibe¬
hålla och arbeta vidare på detta ovärderliga arv från bortgångna förfäder.
Skulle så ske, är ännu ett starkt band knutet, som skall hjälpa nomaderna
att hålla fast vid deras urgamla fria liv och i sin mån bidraga till en
lycklig lösning av den brännande frågan om lapparnas fäderneärvda nä¬
ringsfång. ;

H. Hampusson Huldt.