OCR Output

NÖONSTERBORIRÖR FARS KIHEMSLKÖ JD:

De till dräkten hörande föremål, som broderas med tenn, äro mössor,
kragar, bälten, barmkläden och pungar m. m,. Plansch 20, fig. 1 är ett
broderi på en barnmössa (för flickor) av rött kläde med grön topp.

Här äro å ett grönt klädesband sammansatta
två längs kanten gående tredubbla linjer (plansch
17, fig. 4), emellan vilka insatts mönstret fig.
10 å plansch 17.

Fig. 2 å samma plansch 20 avbildar hörnet
av en manskrage, gjord i Vuvosberg i Sorsele.
De linjer, som följa kragens yttersidor, äro här
dels flätade (fig. 28 å plansch 17), dels tvinnade
(fig. 27, plansch 17), dels likna de fig. 3, plansch
17, Mellanrummen mellan linjerna utfyllas av
figurer, liknande fig. 8 och 10 å plansch 17.

Bältet n:o 3 å plansch 20 är ett vackert prov på nutida tennbroderi,
där förutom det långsgående bandet (fig. 4, plansch 17) och den taggiga
kanten (fig. 10, plansch 17) bältets mitt upptages av ett med öglor försett
vågformigt band (fig. 24, plansch 17).

Ännu vackrare är det mycket gamla bältet n:o 4 å plansch 20 från
Tärna socken, där hela ytan är fylld av band (fig. 3, 27 och 28 å plansch 17);
mellanrummen mellan dessa äro fyllda av dubbla, vågformiga band (fig.
11, plansch 17) och av ett nätformigt mönster (fig. 14 å samma plansch).

Färgsammansättningen å dessa föremål är mycket vacker och bör
vara en verklig förebild vid tillverkning av dylika.

En mycket vacker del av dräkten är det av både män och kvinnor an¬
vända barmklädet. Till formen är detta lika för båda könen, men då
männens kan vara både blått och svart, är det av kvinnorna burna barm¬
klädet alltid rött. Såväl främre delen av den uppstående halskragen som
den närmast kragen befintliga delen av själva barmklädet är belagd med
olikfärgade tygremsor, å vilka faststickats tennbroderi i olika mönster.
Hela plagget är kantat med vit sämsk. Halskragen prydes i regel med rät¬
linjiga mönster: enkla och dubbla band, emellan vilka inpassats det dubbla
vågformade bandet (fig. 10, plansch 17).

Så är barmklädet för män från Åsele lappmark utsmyckat (plansch 21).
Det å nedre delen av klädet befintliga broderiet, som är avrundat, upptager
däremot gärna något friare mönster mellan de band, som där stickats.
Såväl de snäckformiga figurerna (fig. 23, plansch 18) som korsen (fig. 14,
plansch 18) finnas å barmklädet från Åsele, liksom också det dubbla bandet
med utsprången (fig. 5, plansch 18). I övrigt det dubbla, raka och våg¬
formade bandet,

Barmklädet från Sorsele (plansch 22) har i det stora hela samma