OCR Output

NEO NSF EINB OEI PÖRET ÖP SK ERE MSTÖD: 13

och såväl runt om hela :skaftet som omkring de upptagna trekantiga hålen
gå linjer och en tandrad samt ett par smala band (plansch 2, fig. 35). Dess¬
utom äro linjer med knivstick (plansch 1, fig. 27 och 28) oregelbundet in¬
satta. De sirade hornskivorna från Sorsele-vävskeden visa såväl en riklig
provkarta på olika mönster som ock ett bevis på det flera gånger påpekade
frihetsbegäret i fråga om utsmyckning av föremålen.

Å samma plansch 14 visas ett par detaljer av en
vävnål med vacker sammansättning av mönster. Väv¬
nålens utseende framgår av vidstående figur.

Bland övriga föremål av horn, som här avbildats,
äro även en tennspinnrock, en sländtrissa, ett nålhus
och ett par gjutformar. 'Tennspinnrocken” använ¬
des för att runt om en vanlig tråd eller fin sentråd i
spiral vrida tenntråd. Först när tråden så uppar¬
betats, är den färdig att stickas fast vid det föremål,
som skall prydas med densamma.

Den tennspinnrock, som visas å plansch 15, är en
liten ' vacker sak från Sorsele, väl arbetad och fint
smyckad. För att underlätta greppet vid kringvri¬
dandet är spinntenens nedre del räfflad i skruvform.
I räfflorna hava med oregelbundna mellanrum in¬
ristats linjer med knivstick (plansch 1, fig. 35 och 36).
I övrigt är tenen avdelad av band (plansch 2, fig. 36)
och försedd med tandrader och knivstick.

Detaljerna från tennspinnrocken från Tärna äro ganska egendomliga,
dels det raka flätmönstret (plansch 4, fig. 8), dels det sneda med kniv¬
sticken (plansch 5, fig. 3) som ock hela anordningen med de buktade lin¬
jerna (plansch 1, fig. 113) och banden (plansch 3, fig. 4 och 5).

På plansch 15 visas också en sländtrissa. Förutom det kring sländ¬
trissans kant löpande bandet (plansch 2, fig. 23) är hela trissans yta prydd
med ett kantmönster (plansch 3, fig. 4), i vilket insatts en del knivstick.
Den yttre delen är delad i nio fält, men den inre i endast åtta, varigenom
en lämplig omväxling i mönstret åstadkommits.

Det å plansch 15 avbildade nålhuset är ett vackert prov på hornslöjd,
som dess värre i Vilhelmina, där det tillvaratogs, är nästan utdöd. Det
är delat i fält, dels längs efter genom band (plansch 2, fig. 34 och 40),
dels tvärt över genom rundade urtagningar lika dem på knivskaften. De
olika fälten utfyllas dels av flätmönster (plansch 4, fig. 4), dels av ett
band (plansch 2, fig. 26), dels av knivstick (plansch 1, fig. 35, 57 och 58).

Förutom tenntråd till broderier förfärdigade nomaderna också prydnads¬
plattor av tenn, som götos i hornformar,. Ena delen av en sådan gjutform