OCR Output

12

MÖNSTERBOK FÖR LAPSK HEMSLÖJD

flätmönster eller med ett av sneda linjer brutet band, och å alla
stavarna utgöres avslutningen av trekantiga figurer, där uddarna
prydas av olika formade knivstick.

De kvinnostavar, som finnas avbildade å plansch 13, äro vackert
utförda; särskilt är den vänstra rikt sirad. Å bladet till densamma
är inlagd en hornplatta, å vilken en samling mönster anbragts, dels
flätmönster, dels kantmönster och knivstick. Även å detta föremål
synes, hurusom den fria behandlingen av mönster med förkärlek
användes, då de olika sidorna ej äro likformigt utskurna. Den
andra staven är ett typiskt och vackert prov på kvinnostav från
Sorsele, i vilken landsända nästan alltid ett hjärta utfyller ytan
ovanför flätmönstret, under det att den under bladet varande,
smalare delen av staven, som är avsedd till handtag, prydes av
linjer och knivstick. Dessutom äro å själva staven skurna flät¬
verk, avslutade lika med flätverken å mansstaven. En vacker ut¬
smyckning visas å figuren här bredvid, där mönstren äro smakfullt
utbredda över en ovanligt stor del av staven.

Vävnader i egentlig mening ha nomaderna ej tillverkat, enär de
ursprungligen fingo all råmateriell till kläder av renens hud, men
sedan de genom närmare beröring med de bofasta lärt känna ull,
yllevävnader och ullgarn, hava de bl. a. tillverkat band, med
vilka de binda skoskaftet tätt intill benet. Dessa skoband
tillverkas antingen så, att de olikfärgade trådarna läggas eller
flätas om varandra i en viss ordning, så att regelbundet återkom¬
mande mönster uppstå, eller också väves bandet med tillhjälp av
en liten bandsked, förfärdigad av horn. Såväl handtaget till denna
bandsked som ramen siras i olika mönster. Handtaget å vävske¬
den från Tärna (plansch 14), har å den bredare delen ett flätmön¬
ster (se plansch 5, fig. 2), under det å den smalare delen ett kant¬
mönster (plansch 3, fig. 4) inpassats, i vilket en del knivstick ut¬
fylla översta och nedersta fälten. Runt hela handtaget äro med
jämna mellanrum. insatta knivstick. Ramens övre framsida prydes
av en dubbel tandrad (plansch 2, fig. 33), den nedre sidan dels
av kantmönster (plansch 3, fig. 14) och dels av en enkel tandrad
(plansch 2, fig. 27), varjämte i mitten instuckits tre knivstick.
Den bakre sidan av ramen har nedre delen lika med framsidan,
men den övre har försetts med längs kanten löpande dubbla linjer
och i mitten med ett mellan två linjer gående band (plansch 2,
fig. 36).

De andra bilderna å samma plansch 14 visa bl. a. skaftet och
ramstyckena till en vävsked från Sorsele, Skaftet är genombrutet,