OCR Output

Plansch 7 visar en särdeles vac¬
ker skopa, nappekukse, från Sorsele
socken, Grans lappby. Den kan
naturligtvis också förses med in¬
skärningar, bottnen med flätverk,
den avsneddade delen mot kanten
med ett kantmönster, vartill något
av mönstren 1—18 å plansch 3
kunde användas, vilket mönster då
också kunde gå uppefter skaftets
sida. Å skaftets övre sida vore

Skopa. mönstren 48—358 å plansch 2 vack- Skopa.
ra, Men det vackraste av allt är likväl skopans egen form, och denna får
icke undanskymmas genom alltför rik ornamentering.

En annan form på skopa, också från Grans lappby i Sorsele socken,
visar plansch 8, fig. 1—3. Den är ej så rikt, men dock smakfullt utsirad.
Den bredvid stående fig. 4 är en hornplatta från övre sidan av skaftet på
en skopa, visande dels flätverk, dels ett kantmönster (fig. 62 å plansch 2),
sammansatt med fig. 64 å plansch 2. Båda dessa mönster hava samma

en vacker utsirning på hornets vita yta.

De föremål, som nu beskrivits, äro tillverkade av trä, om de ock stun¬
dom gjorts mera värdefulla, genom att en hornplatta inlagts å desamma.
De utgöra endast några modeller, efter vilka många andra former sedan
kunna utarbetas och vilka alla kunna siras med något eller några av de
avritade mönstren. Det virke, som till dessa skopor användes, är dels
"vridar” eller ”vrilar” (utväxter ovan jord) av nästan alla i fjälltrakterna fö¬
refintliga lövträd, dels också masur av björk, al och sälg. Vilket virke
som än användes, skall ytan arbetas väl, så att den är riktigt slät, först
med kniven, och sedan föremålet torkat, avslipas det ytterligare antingen
med sandpapper eller med skavgräs, skäfte, varefter föremålet inkokas
med linolja, då träets ådring vackert framkommer.

Horn användes, såsom förut är nämnt, till förfärdigande av en del före¬
mål, såsom skedar, knivskaft, käppknappar, nätnålar, örslevar, gjutformar,
sländtrissor, tennspinnrockar m, m, Såväl ren- som älghorn användes, och
man tager naturligtvis de vitaste delarna av hornet. För att bleka ämnet
lägges det ner i en bäck på ett ställe, där solen så mycket som möjligt
skiner på detsamma, Genom vattnets inverkan mjuknar också hornet.

Skedar förfärdigas i en mängd olika former, men alla hava bladet
bredast fram, där det är cirkelformigt avrundat. Skaftet är ganska kort
och bredast upptill. Såväl blad som skaft siras, och skaftet prydes även

Hornarbeten.