OCR Output

Träarbeten.

MÖNSTERBOK: FÖR UTAPSK HEMSTÖJD

ha formen av ett tvinnat snöre eller en skruv och utarbetas utefter ena
sidan på knivskaft av horn, på framsidan av hornskedens skaft eller ut¬
efter deras sidor.

Större ytor täckas i lämpliga fall med mönster, som ha form av flät¬
verk, där banden äro sammanflätade i räta eller sneda vinklar, se plan¬
scherna 4 och 5. Mellanrummen mellan banden, som göras större eller
mindre, utfyllas antingen av fyra eller två knivstick, emellan vilka en bit
av ytan lämnas orörd och bildar balkar, som antingen alla gå åt samma
håll över hela ytan eller också i vinkel mot varandra (plansch 4, fig. 3),
eller också bilda de en korsformig figur. Genom att göra banden sma¬
lare eller av olika bredd ökas mellanrummen, som då utfyllas med mera
utarbetade kors (plansch 4, fig, 5—8). De snedvinkliga flätverkens mellan¬
rum visa ungefär samma utveckling, men de ha också ibland utvecklats
så, att deras karaktär av flätverk försvunnit, se plansch 5, fig... 40500
gurerna 10—13 på plansch 5 äro ytmönster av helt olika system och an¬
vändas å mindre ytor av långsträckt form såsom knivskaft (ryggsidan) o. dyl.

Alla dessa nu beskrivna mönster användas för prydande av föremål av
trä och horn, jämför planscherna 6—15.

Å plansch 6 finnas avbildade två skopor, n:o 1 från Vilhelmina och n:o
2 från Sorsele. Den förra har å skaftet vackra sammanställningar av kniv¬
stick i olika former, sammansatta med linjer. Runt om skopans kant gå
jämlöpande linjer, ordnade parvis och avslutade av knivstick. Bottnen ut¬
fylles av två hjärtformiga figurer med flätverk i räta och sneda vinklar.
Banden å den övre figuren äro så ordnade, att mellanrummen utfyllts av
väl utarbetade korsformiga figurer, och runt om finnas stora knivstick ord¬
nade i grupper om två, tre och fyra. Den nedre figuren har nog tillkommit,
därför att tillverkaren ansett den återstående ytan så stor, att den ytter¬
ligare måste utfyllas; flätverket å densamma är lika med fig. 3 å
plansch 5.

Skopan från Sorsele, plansch 6, fig, 2, har dels ett kantmönster, där
knivsticken äro ställda snett mot varandra och bilda ett kantigt band, som
omgiver alla sirade ytor (fig. 35 och 41 å plansch 2), och dels en enkel
linje med långsträckta stick, ställda snett mot linjen (fig, 6 å plansch 2).
Där de enkla linjerna mötas, hava fyra knivstick insatts. De smala ytorna
på skaftets övre sida äro utfyllda med räta linjer, som mötas i trubbiga
vinklar, i vilka skurits dubbla knivstick, något rundade (fig. 58 å plansch 2).
De större ytorna såväl å skaftet som å bottnens undersida äro försedda
med sneda flätverk, där banden äro rätt smala och balkarna i mellan¬
rummen gå parallella. Balken emellan knivsticken är ganska bred och
har därför försetts med en skuren linje (se fig. 1 å plansch 5). Runt
skopan gå tre rader dubbla linjer.