OCR Output

MÖNSTERBOE! FÖR TLAPSKUREMSTOJD. 7

studera de större mönster, som äro avbildade i denna bok, och både utav
dem och av de välgjorda lapska slöjdföremål, som man eljest kan få se,
skaffa sig en säker och vaken uppfattning av den lapska hemslöjdens stil.
Men både härför och för att få ett säkert handlag vid begagnandet av
kniven fordras det mycken övning. Kom alltid ihåg ordspråket:

Övning gör mästaren!

Längst upp till vänster på planschen 1 stå de allra elementäraste och Eiementen.
enklaste elementen avbildade, en rät linje, en enkelt böjd linje, en vågböjd
linje, knivstick av olika form, med tre raka sidor eller med en eller flera
buktade sidor, runda och avlångt runda figurer, en cirkel, ett hjärta, en
dubbel ögla. Somliga av dessa enklaste element äro vanligare och somliga
mindre vanliga, det finner man snart, när man betraktar de större mönstren
och söker utfinna, av vilka element de bestå.

På planschen 1 finner man också en mängd exempel på, hur knivsticken
sammansättas och sammanställas, dels med varandra och dels med linjer,
räta eller böjda, vinkelställda eller skärande varandra. Somliga av dessa
mera sammansatta element begagnas mest som avslutning på längre linjer,
som ristas längs efter ett föremål; sådana element äro t. ex. numren 108—
111, 114, 115 (se t. ex. planschen 6, n:o 1 C; planschen 13, till höger;
planschen 15, längst ned till höger). En mängd andra begagnas för att ut¬
fylla mindre ytor; exempel därpå finnas överallt på planscherna. Man
måste emellertid akta sig för att tränga ihop elementen för mycket, eftersom
det är allt annat än vackert, om ytan blir överfylld. Det är inte heller
bra att täcka alla mindre ytor på ett föremål med dylika småornament;
på många ställen på planscherna kan man se, att det blir vackrast, om
man på lämpliga ställen låter småytorna vara tomma. Många av de
sammansatta småelementen bruka också ställas bredvid varandra i rader
och bilda då nya sammansatta element; så äro t. ex. en stor del av elemen¬
ten på planscherna 2 och 3 bildade på detta sätt.

Jämlöpande med kanten på ett föremål pläga linjer eller rader av fi¬
gurer med mycket växlande utseende ristas, se plansch 2 och n:o 1—38 på
plansch 3. Då två jämlöpande linjer följa kanten på föremålet, äro småele¬
menten mellan dem ytterst ofta ordnade i sicksack, En och annan gång ser
man båglinjer, som se ut som växtrankor o. dyl., insatta mellan de båda
jämlöpande linjerna (se plansch 3, n:o 19 och 20), men dylika ornament
äro knappast lapska och sticka ganska mycket av mot de övriga.

Alla dessa mönster inristas med kniv å föremålens yta, men det finns
också mönster, som snidas upphöjda över ytan (plansch 3, n:o I-—VI). De