OCR Output

4/l&
vip
VN
4
4
CN
viv
a
<<»
D,
<b
ÅR
»
4
pd
å
Kv VI
4alå
KA

art man än kommer i världen, finner man, att människorna
) icke nöja sig med att ha sitt husgeråd, sina redskap och
I kläder klumpigt och fult gjorda eller alldeles oprydda. Man
vill, att de skola, tilltala ögat, och det göra de en¬
dast, ifall de äro vackert utförda och på lämpligt sätt
LE [ prydda. Man ser därför till, att formerna och linjerna på
les FY! föremålen bli väl avvägda, och man utsirar dem dessutom

2 på det ena eller andra sättet, med inristade eller utskurna
ornament, med målning o. s. v. Överallt finner man sålunda mönster
och ornament av olika slag, som ofta nog äro karakteristiska för det
folk, som begagnar dem, Så också hos lapparna. Även de ha sedan
urminnes tider känt behov av att utsira de föremål de begagna i det
dagliga livet, sina kläder, vapen, husgerådsartiklar, seldon o. s. v., och en
mängd föremål, som bevarats från gångna tider, visa, att även lap¬
parna haft stor begåvning att sammansätta smakfulla mönster och en ut¬
vecklad färdighet att med enkla verktyg utföra dem.

På senare tider har emellertid hemslöjden bland lapparna tyvärr i
många trakter gått tillbaka, så att den på vissa håll rentav hotar att dö ut.
På förslag av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Västerbottens län har
Kungl. Maj:t därför anslagit medel till utarbetande av en lapsk mönsterbok,
vilken skulle utdelas bland lapparna inom länet för att återuppliva den