OCR Output

FÖRORD.

Den nya tiden har blivit en tid på både gott och ont för lapparna. Den
har satt dem i förbindelse med den stora världen på ett sätt som aldrig
förr, den har gjort deras handel lättare och avsättningen på lappmarks¬
varorna förmånligare, den har givit dem nya kunskaper och en ny och rik¬
tigare syn på mångahanda ting. Men den nya tiden har också på många
sätt varit dem till ondo, och värst är väl det, att den lärt dem att i alltför
många fall lita till andras hjälp i stället för att hjälpa sig själva.

Gå in i ett lapskt hem — det må sedan vara en kåta eller en stuga —
och du skall snart tå se prov på, huru lapparna nu för tiden alldeles i
onödan gjort sig beroende av andras hjälp. I de södra lappmarkerna är
ofta nog det allra mesta av vad man där tår se av svensk modell och svensk
tillverkning. Det lapska har försvunnit eller gömt sig undan, så att man
knappast märker det.

Men skall det verkligen behöva vara så, och är det till fördel för lap¬
parna, att de på detta sätt taga etter det svenska? Varför skola dina klä¬
der nödvändigt vara av svenskt snitt? Äro inte de lapska kläderna be¬
kvämare och mera praktiska än de svenska? Äro de inte lika billiga eller
billigare, och äro de inte mycket vackrare? Skall en lappflicka nödvändigt
ha på sig en trasgrann blus av stadstason för att vara tin i stället för en
vackert utsirad kolt av lapparnas egen urgamla modell? Bör en lappman
kluta ut sig i stärkkrage och binda en truktansvärd, fabriksgjord rosett om
halsen i stället för att sätta på sig ett smaktullt barmkläde, som hans

käresta eller hustru själv sytt och sirat? Skall mor i huset nödvändigt be¬