OCR Output

& 90 2

schyr. Gården, hvars odlade areal uppgick till 11 tunnl., födde 9 kor,
3 hästar samt 20 svin och sköttes af man, hustru samt 2 pojkar om 8
och 13 år. Nilsson var fran och med i år medlem i kontrollförening
och andelsströfabrik, i den senare med 20 lotter, som i insats pr lott
tagit 3 kr. samt gaf 8 balar strö pr lott. Jorden brukades i 7 skiften
med rotfrukter, grönfoder, 2 års vall, rotfrukter, hafre, blandsäd. Rot—
frukterna förvarades i 2 källare, rymmande tillsammans 700 hektoliter.
Då noggranna räkenskaper fördes öfver gårdens drift, kunde vi få del
af utgifter och inkomster, och uppgingo de förra till 3,257: 59, de se—
nare till 3,473: 22 kr., förutom det för hushållet förbrukade. Ola Nils—
son var 1907 2:dra pristagare för sitt jordbruk.

Fru Johanna Herrlins vid Hör med I:sta pris premierade jord—
bruk var med sin mönstergilla skötsel ett det mest sevärda vi besökte.
Af sina 9 */s tunnl., däraf 5 */4 voro odlade, det öfriga hagmark, födde
hon 5 kor. Var jordbruket mönstergilt, så var djurvården det ej min—
dre; hagmarken använde hon till nattbete för korna, en anordning som
för dem var stärkande och hälsobevarande. Från sin lilla gård kunde
Fru Herrlin sälja mjölk for 1,160: 85, ägg för 78: 98, potatis för 22: 06,
frukt for 49: 30 kr. pr år, och då hon i hyror m. m. hade 406: 50
kronors inkomst, kunde hon föra ett i ekonomiskt afseende bekymmer—
fritt lif.

Vid Vollsjö, i hvars närhet vi fått anvisning på en hel del små—
bruk och af hvilka vi besökte 5, var Per Nilssons N:o 21 Vollsjö det
mest sevärda. Per Nilsson hade köpt sitt hemman på auktion våren
1896 utan byggnader och foder till pris af 3,535 kronor, med åkerareal
af 10 tunnl. Hemmanet födde då 2 kor, 1 häst. Nu födas där 5 kor,
2 kvigor, 2 kalfvar, 1 häst, 2 afvelssvin, 9 ungsvin samt 25 höns.
Nilsson hade uppfört samtliga hus å sitt hemman för tillsammans 4,000
kronor. Jorden brukades i 6 skiften med råg, potatis, baljväxter till
mognad, rotfrukter till foder, hafre och korn, 2 års vall. Korna som—
marstallfodrades förutom en kortare eftervallsbetestid. Vinterfodringen
var pr djur och dag 50 kg. rotfrukter, 3 kg. hö, 2 kg. halm, 1 kg.
kraftfoder för hvar 5 liter mjölk. Kraftfoderblandningen 200 kg. jord—
nöt, 150 kg. solros, 100 kg. raps, 200 kg. hvetekli. Hogstmjolkande
ko hade pr år lämnat 5,392 kg. Djuren voro här liksom & forr be—
skrifna skånska småbruk af låglandsras. Bruttoafkastningen från går—
den var 1907 2,500 kr., öfverskott förutom till hushållet 350 kr. 1907
hade inköpts kraftfoder, konstgödsel och fröer för 975 kr. Per Nils—
son hade vi en hel dag som den allra bästa ledare för våra besök vid
öfriga småbruk invid Vollsjö. Vid Stäfvie besökte vi ock ett par min—
dre gardar, nämligen Sven Jakobssons och Jöns Anderssons, båda syn—
nerligen välskötta och mycket sevärda.

Invid Malmö besågo vi under Direktör Pehrssons aimabla cice—
ronskap Skånska Frökontorets försöksfält "Sorgentfri©", där bland annat
en sort vinterkorn tilldrog sig vår uppmärksamhet; en del stipendiater
beslöto ock göra odlingsförsök med detsamma.

Då vi ändå *dragits' så långt i söder och hade Söndagen den 5
Juli ledig för rekreation, begagnade vi den till en färd öfver sundet