OCR Output

superfosfat, 150 å 200 kg. 37 */o kali. Följande gödsling användes till
hafre å hvitmossjord: 20,000 kg. stallgödsel, 400 kg. thomasfosfat, 200
kg. 37 %/o kali, 300 kg. chilesalpeter.

Under vistelsen i Jönköping besökte vi ock en afton Hagaberg,
där vi hade nöje af att få höra några uppeldande ord af Sveriges jord—
bruksapostel, en titel som för dess bärare bör vara den mest hedrande.

Den 2 Juli besökte vi, inalles 106 stipendiater från 8 län, Carl
Petterssons kända och vidt berömda gård Ugglehult, hvilken med sin
af mycken stenbunden mark brutna 17 '/» tunnl. åker, sina fiskdam—
mar och anläggningar i öfrigt står som ett slående bevis på hvad
energi i förening med beräkning och praktisk liggning kan åstad—
komma. Som hvarje besökande vid Ugglehult får sig tilldelad en nog—
grann beskrifning öfver gården och dess drift i alla detaljer, anser
jag en dylik här öfverflödig; ett besök vid Ugglehult för norrländska
stipendiater isynnerhet är nog af oskattbart värde; kontroll predikade
där landthushållningens alla grenar.

För resplanens uppgörande, hvad det gällde småbruk i Skåne,
hade anvisningar gifvits af Konsulent Hj. Paulsen i Malmö, hvilken
vi äro mycken tack skyldiga för hans välvilliga tillmötesgående. Ehuru
ej mycket från skånska jordbruk kan vara tillämpligt i Norrland, an—
ser jag det dock af stort värde för den norrländske jordbrukaren att
besöka sådana, för att få se den planmässigt ordnade, intensiva driften
vid desamma, där snart sagdt hvarje tumsbit jord utnyttjas.

Invid Hörby besågo vi Nils Anderssons i Bessinge, Ostra Salle—
rup, välskötta gård och under dennes välvilliga ledning Ola Nilssons
i Rönige mycket sevärda lägenhet. Samma dag som dessa besökte vi
ock Fru Johanna Herrlins med I:sta pris premierade, nästan som träd—
gård skötta lilla mönsterjordbruk.

Af dessa hade Nils Andersson i Bessinge för 3 år sedan köpt
sin gård om 127/2 tunnl. odlad jord för 8,000 kronor, och å denna
födde han redan nu 6 kor, 2 kvigor, 2 hästar samt 75 höns. Växt—
följden var rotfrukter, blandsäd, 2 års vall, blandsäd, grönfoder. MM
grönfoder såddes 150 kg. pr tunnl. af följande sammansättning: 40 kg.
hafre, 20 kg. vårråg, 40 kg. peluschker, 30 kg. sötvicker, 20 kg. små—
fröiga hästbönor. Korna sommarstallfodrades från våren med grönråg
och luddvicker, sedan med klöfver, därefter med vårråg och sist på
eftersommar och höst med peluschkerhafre; därtill gafs till högmjölkan—
de kor 3 kg. blandadt kraftfoder. Vinterfodringen utgjordes af 4 kg.
halm, 4 kg. klöfverhö, 30 kg. rofvor samt intill 4 kg. blandadt kraft—
foder. Kraftfoderblandningen bestod af 100 kg. solros—, 100 kg. bomulls—,
50 kg. raps— och 25 kg. jordnötskakor. Mjolken limnades till andels—
mejerier och betingade 6,s öre pr kg., ett pris som föreföll oss norr—
linningar skäligen lågt. Nils Andersson förestår O. Sallerups
säljningsförening, i hvilken från 960 leverantörer 1907 såldes ägg för
81,463 kronor.

Ola Nilsson i Könige hade köpt sitt hemman 1895 för 5,050 kro—
nor, men först under 4 sista åren arbetat efter rationella metoder, hvar—
till han förmåtts genom läsandet af en för 14 öre inköpt Rösiös bro—