OCR Output

87 —

kväfvenäring ännu nog. Jordbruket hade hittills varit baseradt på hö—
produktion till försäljning, men då denna, med de många mellanhän—
derna, ej gaf önskad vinst, var man nu betänkt på öfvergång till mjölk— :
boskapsskotsel med uppfodrmg af grödan, hvilken drift naturhgtVls
kommer att till jorden återbörda i och med naturlig gödsel växtnäring
i öfrigt och dessutom tillföra densamma ett rikare bakterielif, som
naturligtvis skall bidraga till den djupa mossmarkens ytterligare sön—
derdelning och därmed gifva upphof till växtnäring för än
rikare framtida skördar. Gödslingen var för närvarande: till vårsäd
200 å 240 kg. superfosfat samt 150 kg. 37 %/ kali, till råg 250 kg.
superfosfat och 133 kg. 37 */9 kali pr */2 hektar samt ofvergodslingen
till vall for samma areal 133 kg. thomasfosfat och 267 kg. kainit. Att
en medelgod skörd af varsid och råg skulle betala sin godsel undrar
väl ingen på, men att den nämnda ringa öfvergödslingen å vall höll
upp medelafkastningen från till och med nicåriga sådana till 6 skrin—
dor pr tunnl., det bör enligt min mening kunna glädja ett norrländskt
jordbrukarehjärta. Hvilka skordar af hö böra då ej kunna erhållas
från mindre arealer godartade mossjordar, där naturligtvis en än inten—
sivare drift med sandkörning och kalkning samt öfverharfning vårtid
så mycket lättare bör kunna låta sig göra.

Från ”Tobo ställde vi med en dags uppehåll i Stockholm färden
till Jönköping, där småbrukarekursen skulle hållas 29 Juni samt 1 och
2 Juli. 1 Stockholm sågo vi bland nyheter i redskapsväg, som för oss
har användning, sladdhalf skumplogar och ängsharfvar samt den för /
större ägendomar så arbetsbesparande gödselspridarevagnen. Firman
Slöörs chef hade på min begäran lofvat ordna en liten utställning af
speciella norrlandsredskap, men då han ej kunnat göra detta af brist
på arbetskraft, fingo vi här och där i magasin och utställningslokaler
soka leta fram, hvad vi önskade se.

Hvad allt vi lirde under mosskursen i Jönköping, besöket vid
Flahult inbegripet, ville jag sammanfatta ut följande råd till moss—
odlare: anligg godslingsforsok såväl å öppen jord som å mossvallar för
utrönande af gödselslag och —mmängder, med anvindande af kalk ifven
som öfvergödsling till äldre vallar och jordympning för baljväxter samt
å vallar ovillkorligen vårharfning med åtföljande vältning. Bland sär—
skilda anteckningar från Flahult må följande nämnas: Till rofvor på
god lågmossjord gafs följande gödsling pr har: 30,000 kg. stallgödsel,
300 kg. thomasfostat, 300 kg. 37 'o kali, 300 kg. chilesalpeter; lämp—
ligaste afstand for rofvor å denna jord hade befunnits vara 50 cm.
mellan raderna, 25 å& 30 cm. mellan plantorna. Som utmärkt god en—
radig hästhacka nppoafs ”Minimal', Skogsfors Bruk, till pris af 25 kr.
()'Odbhng för potatis & samma jord var 20,000 kg. stallgodsel samt lika
mängder och slag af konstgödsel som för rofvor; for korn (Svanhals)
& samma jord 350 kg. thomasfosfat, 200 kg. 37 %/o kali; ofvergodsling
på nya hvitmossvallar 300 kg. thomasfosfat, 200 kg. 37 °%/, kali, till
äldre hvitmossvallar 350 kg. thomasfosfat, 250 kg. 37 0/0 kali samt 2—
ä 300 kg. chilesalpeter; ofxerkalknmga äldre vallar med 3—å 5 ,000 kg.
släckt kalk; öfvergödsling till vallar å kärrjord: 150 å 200 kg 20 ¢/o