OCR Output

2a 190 122

Berättelse rörande årets studicresa för
mindre jordbrukare.

Till Västerbottens läns Kungl. Hushållningssällskaps
Förvaltningsutskott, Umeå.

Undertecknad, reseledare för länets jordbruksstipendiater, får här—
med vördsammast lämna redogörelse för årets studieresa.

Den af förvaltningsutskottet godkända resplanen, som hufvud—
sakligen afsåg besök vid mindre jordbruk i Norrland och södra Sverige,
gaf oss dock tillfälle att besöka såväl ett par större ägendomar som
ock att en dag bese den storartade skånska landtbruksutställningen i
Eslöf, äfvensom att deltaga i den l&rorika, af Svenska mosskulturför—
eningen anordnade mosskursen för småbrukare i Jönköping, hvars samt—
liga deltagare gjorde en gemensam utflykt till Flahults mossodlingar
och försöksfält. D& resan bade bort och hemåt gjordes éfver hufvud—
staden, gaf oss ock resplanen tid till besök vid Centralanstaltens ex—
perimentalfilt, hvarforutom vid utfylde nöjesprogrammet för vistelsen
i Stockholm med en titt till den framstående redskapsfirman Julius
Slöörs utställning.

Vårt första besök på södergående gällde ägendomen Tobo i Uppland,
känd för sina storartade mossodlingar, hvilka ju för en norrländsk jord—
brukare bör hafva mycket af intresse att bjuda på. Hvad vi där fingo
skåda och höra, slog oss ock alla med häpnad, och styrkte kanske mer
än något annat under resan vår tro på mossodlingar med öfvergöds—
lade mångåriga vallar såsom tyngdpunkterna i Norrlands framtida
jordbruk. Ej mindre än 1,000 tunnl. mossjord voro vid Tobo lagda
under plogen; mossen med hufvudmassa af förmultnad grästorf före—
tedde till stora delar ock stark hvitmosseinblandning. Den var från
odlingens början skött med träda, råg, mångårig vall samt 3 till 4 års
vårsäd, denna från början bestående blott af hafre, men sedermera i
omväxling med korn samt på smärre arealer ock med foderrofvor.
Mossmarken ifråga hade aldrig hittills "smakat" naturlig eller annan
kväfvegödsel, ej heller hittills kalk, men visade sig dock, af skördarne
att döma, äfven den tycktes mycket hvitmosseblandad, hafva