OCR Output

es BR

växter (44—70 dagar) och hafre (59—77 dagar efter sadden). Däraf
kan man sluta sig till, att tidigaste grönfoder kan erhållas af hvitsenap
och råg, medeltidigt af korn och vissa tidiga baljväxtslag, senare af
hafre och sena baljväxtsorter;

att Carters first Crop gått åtskilligt fortare än Jämtlands gråärt
och har likväl lämnat i det närmaste lika god skörd som denna. Den
förra torde sålunda vara ännu lämpligare till odling för kärnskörd i
vara trakter in Jämtlandsärten;

att Visterbottenskornet är tidigast. af alla hir sidda kornsorter
(15 dagar tidigare in primuskornet);

att mesdag— och mosshafre äro fullt lika tidiga som finsk hafre,
men att däremot en som i fjol såldes i Umeå genom en Malmö—
firma under namn af "Champion svart plymhafre® och uppgafs vara
t. o. m. tidigare än mesdaghafren, gått 8 dagar senare in äkta mesdag
(champion).

Beträffande afkastningen finna vi:

att de rön, som gjorts i de speciella baljväxtförsöken här besan—
nas, nämligen att Jämtlands gråärt och hästbönor ej kunna mäta sig i
afkastning med t. ex. soloärt och sandärt;

—att korn ej i ensamt bestånd bör odlas till grönfoder, då det ger
betydligt mindre utbyte än hafre och de ägghviterika baljväxterna.

I medeltal hafva hir odlade
baljväxter (11 sorter) gifvit 24,100 kg. färsk massa pr har.

korn ........ ( 5 9 0 00 99 16,580 % » 9> 9> 99
(10 9 ) $s 26,150 99 » 99 22 99
vårråg..... (2 % ) » — 16,380 .. a

rofvor ...... (4 y o%& — & — & » (däraf 17,050
kg. blast och 24,430 rötter) pr har.

Hvad särskildt rofvorna angår, må här framhållas, att skörden
utfallit skäligen klent, beroende hufvudsakligen på att sådden blef för
sent verkställd. Sådda 14 dagar å 3 veckor tidigare, hade rofvorna på
samma fält sannolikt gifvit dubbelt så stor afkastning i rötter som nu.