OCR Output

.. 982 _

Hvarje sort har inom försöket fördelats på 4 parceller om hvar—
dera 25 kvm. — hvaraf 2 lämnats utan konstgödsel, 2 erhållit konst—
gödsel efter 200 kg. chilisalpeter, 300 kg. superfosfat och 200 kg. kali—
godning, 37 %/,, pr har.

Vid sammanställning af försöksresultaten erhåller man följande
medeltal för stärkelsehalt och skörd för de olika sorterna.

enE U CCCE CCCE Ee

. z P Skord. Kg. pr har
1 o i. &‘ T
S or t 32 5 HW _

= & Knolar h Stärkelse

Rod Västerbottens 13,6 ]7 4’)0» 2,380

Mandel 14.6 | 13, %401 2,040
Up to date ..................j] | . 91,5 30| _ 2,500
Snöklockan ............. 11.s | 17,590 2,120
Jamtlands ... _...._...! I1s | 17,200, 1,970
Ella .. se 10,9 |_19,670| _ 2,190
E ally Puritan ... .. 11,1 |— 15,040| _ 1,720

Ser man sålunda på massafkastningen af knölar, har Up to date
väsentligen öfverträffat andra sorter, hvilket är så mvcket mer anmärk—
ningsvärdt som denna sort räknas bland de medelsena och sommaren
ej gynnat en hastig utveckling. — Därnäst komma Ella samt Snö—
klockan, Viisterbottens och Jämtlands. — Minsta massutbyte ha Early
Puritan och Mandel gifvit.

Tar man st@irkelsemiingden i betraktande, hvilken gifvetvis spelar
största rollen, ställa sig afkastningssiffrorna olika, beroende därpå
att Västerbottens och Mandelpotatisen visat en högre stärkelsehalt än
de öfriga sorterna. Up to date intar äfven ii'låga om stärkelsemäng—
den pr Char första rummet, men följes på ej så långt afstånd af Väs—
terbottens. Ella, Snöklockan och \Iandel samt J amtlandspohhs«n sta
på ungefär samma nivå, och lägst på skalan står Early Puritan.

Anmärkas bör, att potatisen särskildt å tvänne försökstält till
följd af ogynnsamma förhållanden ej hunnit mogna och därför vid
upptadmnéen visat sig vara lös och vattenhaltig. Detta har naturligt—
vis i väsentlig mån verkat nedsättande på år ets medeltal för stärkelse—
halten och stdtkelsemcmgdon pr har.

För jämförelse må nämnas, att sorterna Up to date, Snöklockan,
— Jämtlands och Ella Vid fjolarets forsok inom länet visade en stärkelse—
halt af 12,; å 1ö,; %/,. Jämtlandspotatisen kunde då fullt mita sig
med Up to date beträffande såväl massafkastning som stärkelseproduk—
tion och öfverträffade mer eller mindre de andra anförda sorterna. —
Detta ger vid handen, att man ej kan draga några i detalj gående
slutsatser af det ena eller andra årets försök och att de allmänna slut—
satserna vinna i säkerhet, i den mån de framdragits ur resultaten af
flere års försök.

Beträffande konstgödselns inverkan på potatisskörden, har öfver—
allt ett högre medelutbyte erhAllits dir konstgodsel anvindts. Dock