OCR Output

d o

Sandart ......... 20,8140 kg. färskt grönfoder pr har.

Jämtläandsärt .. 27,250 __ 74 y$ ts
Sotvicker........ 29.7150 .. W y 8 ©2 3%
Hastbonor..... 27,510 .. 9 y Ree 5

Om man anställer en jämförelse mellan de olika sorternas afkast—
ning på hvarje särskildt försöksfält och sätter afkastningen af soloärt =
100, erhållas foljande relativa siffror för skördarna. — På samma
gång meddelas härnedan en tabell öfver tiden mellan sådd och blom—
ning samt sådd och skörd i hvarje särskildt fall.

Jämförelsetal Dagar, som förflutit från sådd till |

Forsok . mt blomning >
: ,. .. , |Glenö— | Sand— | ?8490 | Sot— | Hist— kr
Soloärt| ;; x lands— | o; ännr Jämt— ©:
_ ärt ärt åå]i]rts vicker | bönor Soloärt | Glenö—| Sand— lan(lis- Söt— | Häst— | F,

ärt ärt ärt | vicker | bönor

Ty: 2 r on p 70 | 685 | 60 | To | as | 76. 71.)92
IV: 3 | 100 | 88 | 100 | 86 | 130 | 74 | 60 | 59 | 70 | 45 | 65 | 65 |83
IV: 4 | 100 | 108 | 94 | 96 | 95 | 104 | 67 68 | 86 | 54 | 70 | 68 | 87
IV: 5 | 100 | 98 | 100 | 92 | 87 | 92 | 65 | 65 | 55 | 48 / 60 | 50 | §4

Medeltal| 100 | 94 | 99 | 88 | 101 87 | 64 l 65 | 73 | 51 | 707166 187

Vid årets forsok ha sålunda soloirt, sandirt och sötvicker varit
ungefär jämnställda med afseende på massafkastning, GHlenö—ärten: hål—
ler sig något under de förstnämnda; Jämtlands gråäärt och hästbönor
synas vara afgjordt underlägsna.

Ser man åter på tidigheten — och denna torde i regel kunna
mätas efter tiden för blomningens inträde —, förhålla sig de respektive
sorterna helt annorlunda. tidigast i sin utveckling är Jämt—
landsärten, som därför kunde få betydelse for erhållande af mogen
kärna. 13 å 15 dagar senare tyckes blomningen inträffa för soloärt,
Glenö—ärt och hästbönor. Annu senare äro sötvicker och sandärt, som
sålunda ej alls lämpa sig för mognad för våra förhållanden, men som
dock på en ganska kort vegetationstid hinna utveckla en fullt ut lika
stor massa grönfoder som någon annan sort.

V. Sort— och gödslingsförsök med potatis.

I dessa försök — till antalet 5 — ha följande potatissorter ingått:
Röd Västerbottens,

Mandel, '

Up to date,

Snöklockan,

Jämtlands,

Ella,

Early Puritan.