OCR Output

25008 «e

IIL Sortförsök med hafre.

A 15 platser inom länet hafva sortförsök med hafre varit anord—
nade. Från samtliga håll, så när som på ett, ha uppgifter angående
skörden inkommit.

Följande sorter ha ingått i försöken:

Finsk utsädeshafre (plomberad Vasa—);

Svalofs Ligowohafre;

5 Hvitlinghafre;

Hvit Plymhafre (Tartzu King) fr. Algot Holmberg, Norrköping;

Mesdagshafre från Experimentalfältet;

Mosshafre fran Eroodlingens l*rohandel (Goteborg.

Meningen var att äfven:Svalöfs Guldregnshafre skulle ingå i för—
söken, men lvckadeq det ej erhålla utsäde at denna sort.

Finsk hafre och Ligowo ha ingått å samtliga fält: å 8 fält ha
dessutom odlats Hvitling och Hvit Plym (Serien A); & 7 [(xlt Mesdag—
och Mosshafre (Serien B).

Afsikten var fran forsta borjan att hafren & till Serien A horande
falt skulle afbärgas till grönfoder; till serien B hörande däremot först
såsom mogen säd. Den ; ]dmfomlsex is sena sådden och sommarens kalla,
regniga väderlek gjorde emellertid att ingenting kunde skördas moget,
utan afbärgades allt till grönfoder.

Samma faktorer ha åstadkommit, att de senväxta sorterna i flere
fall ej hunnit full utveckling i massa vid skörden. Detta har i syn—
nerhet varit fallet å platser i det inre af landet med större höjd öfver
hafvet och därmed sammanhängande mindre värmemängd.

Försökstälten hafva anordnats så, att hvarje sort fördelats på 4
parceller om hvardera 50 kvm. Utsädesmängden har varit för Serien
A 225 kg. och för Serien B 200 kg. pr hektar.

Sasom redan blifvit nämndt, har hafren å alla fält afbärgats grön,
och har den uppvägts omedelbart efter afmäjandet.

För Serien A har medeltalet af skördarna blifvit följande:

Finsk hafre............ 20,430 kg. otorkadt grönfoder pr hektar:
Ligowohafre ......... 18,880 ,, a 5 a p
Hvitlinghafre ......... 19,640 % 9 o 9
Tartar King—hafre.. 19,660 a a a an
For Serien B: .

Finsk hafre........... 25,250 kg. otorkadt grönfoder pr hektar;
Ligowohatre ... 24,030 ,, % p an a
Mesdagshafre ......... 22,010 . n 9 9
Mosshafre.......... .... 23,400 . a g a a

För att kunna jämföra sorternas afkastning, torde vara riktigast
att uträkna skördarnas jämförelsetal för hvarje särskildt försök och
sedan taga medeltalet af dessa jämförelsetal för hvarje särskild sort.
Vi återfinna detta i efterföljande tabell, hvarvid skörden at finsk hafre
satts — 100 och andra sorters afkastning ställts i relation härtill.