OCR Output

— 21 —

—A n m 4 r k n i n s a t.

Jordmån: sandmylla. Fjärde årets vall. Ofvergodsling gafs här med lika doser
| både år 1905 och 1906.

D& växtligheten här bestått af endast timotej och vilda grässlag — ingen klöf—
ver eller kråkvicker — och baljväxter ej heller lockats fram genom den fortsatta
| öfvergödslingen, har kaligödslingen ej ens tillsammans med fosfat kunnat betala sig,
men har vallen däremot varit tacksam för kväfve— och fostorsyregödsling. Fosfatets
efterverkan är isynnerhet starkt framträdande.

l Forsoket anlagdt 1906 å mager hårdvallsäng vid Oreälfven. Sandmylla.
Ofvergodsling hiir liksom å följande platser verkstilld endast en gång. å

Konstgödselns efterverkan, isynnerhet fosfatets och chilisalpeterns, är tydligt
framträdande. Det ekonomiska utbytet har förbättrats, men har ännu ingenstädes
vinst af gödslingen uppstått. :

Tredje årets vall & sandmylla. I vallen ingår såväl gräsarter som klofver och
kräkvicker. —

En tydlig efterverkan af konstgödseln förspörjes, isynnerhet där fosfat ingått.
Gödslingarna b) och c) börja nu betala sig. — Oförmultnad myrjörd har ej haft något
värde som öfvergödslingsmedel. Den nedsatte skörden första året med 16,20 kr. pr
tunnland. _T åär framträder däremot ej någon skadlig verkan af densamma.

Jordmån: _ oförmultnad starrmyr, gödslad vid insåningen med kreatursgodsel.
Tredje årets vall. : i

God vinst på gödslingen har erhållits i de flesta fall. Chilisalpetern synes här
kunna utslutas, då det ekonomiska utbytet nu blifvit lika godt med endast fosfat och
kali tillhopa. Gödselvattnet har betalats med */, öre pr liter. Dess efterverkan är
ringa. .

Efterverkan å vall af gödsel, som gifvits vid insåningen.

Är 1906 anordnades en del försök, mestadels å myrjord, för att
utröna lämpligaste gödslingen vid insåning till vall. Insådden af gräsfrö
— timotej, ängssvingel, alsikeklofver m. m. — skedde i hafre, hvilken
afbärgades till grönfoder, och återfinnas resultaten för detta år i Hus—
hållningssällskapets handlingar för år 1907, första delen, sidd. 168—171.

För år 1907 har ingen ny gödsling gifvits, och har sålunda äfven
här efterverkan af forsta årets gödsling kunnat göra sig gällande.
Skördeökningen för året på förut gödslade rutor, jämfördt med ogöds—
lade, är äfven här att betrakta som ren vinst.

Uppgifterna angående dessa försök meddelas härefteråt.