OCR Output

ä. 19 ix

——————-—__——————-———-—_______

Än m @4 t C n i n, g) a t

Försöksfältet anlagdt den '/, af N. Persson å 3:dje årets vall, lerblandad sand—
mylla. Viixtbestfindet utgjordes till ungefär hälften af baljväxter (klöfver och krik—
vicker), hälften timotej och vilda griisslag. ©Gödselvattnet — */, latrin och */, vatten.
— Fältet afbärgades den ‘4/,.

Allsidig gödsling har framkallat största skördeutbyte och högsta vinst. Kalit
och fosforsyran torde komma att visa storre efterverkan in chilisalpetern; för året där—
emot synes kväfvegödseln ha gjort största effekten, därnäst fosfatet och i sista rum—
met kalisaltet. Sålunda torde en dosis af t. ex. 300 kg. superfosfat, 100 å 150 kg.
kaligödning och 150 å 200 kg. chilisalpeter — eller lättlösligt kväfve i motsvarande
mängd i form af naturliga gödselmedel — lämpa sig för ifrågavarande vall. Det här
använda gödselvattnet, som förutom kväfve säkerligen innehållit en afsevärd kvantitet
kali och fosforsyra, har gjort god verkan.

Forsoket utlagdt af jordägaren själf enligt föreskrift den 4/,. E:te ä B:te års
vall å lerblandad sandjord. © +Vallen har ursprungligen insåtts med timotej, men har
denna nu blifvit utträngd af kråkvicker. Kråkvicker och härdsvingel äro de förhär—
skande grässlagen.+ — Vallen afbiirgad den 3 Sept.

D& baljväxterna ha öfvertaget i beståndet och jorden i sig själf med gammal
häfd torde vara kväfverik, ha goda resultat af gödslingen erhållits endast där kali
och fosforsyra ingått; ja, kväfvet synes kunna helt och hållet uteslutas ur gödslingen,
utan att det ekonomiska utbytet därigenom nedsättes. —

Efterverkan af äldre öfvergödslingar.

Från de försöksfält å vall, som år 1906 erhöllo öfvergödsling, ha
skördeuppgifter inhämtats äfven för år 1907. För detta sistnäninda år
har ingen öfvergödsling gifvits, utan har ändamålet med uppvägningen
af skörden varit att se hvilken efterverkan 1906 års gödsling haft.
Då sålunda ingen kostnad för året tillkommit, kan den skördeökning;,
som förefinnes å förut gödslade rutor mot ogödslade, betraktas som
ren vinst för året. Minskning i skörden på gödslade rutor jämfördt
med ogödslade får däremot betraktas som förlust.

Uppgifterna för år 1906 återfinnas i Hushållningssällskapets hand—
lingar for år 1907, forsta delen, sidd. 170—173. Samma priser å
grödan, som där kommit till användning, ha äfven i efterföljande upp—
gifter för år 1907 tillämpats. - |