OCR Output

Försöket anlagdt den */, at N. Persson. — Jordmån: oförmultnad starrtorf,
nyodling. '

Denna jord synes vara i behof af alla slags gödslingsämnen. Behofvet af fos—
forsyra och kali är storst; men då denna myr är synnerligen oförmultnad, kräfves
äfven tillförsel at lättlösligt kväfve i form af chilisalpeter eller naturlig gödsel.

Försöket anlagdt den '/, at M. Bergström. — Jordmån: förmultnad starröta,
20—60 cm. djup, på lerbotten. — Chilisalpetern utströddes den fältet afbärga—

des den

Denna jord synes ej hafva något större behof af kviifve, men väl af fostorsyra
och kali. Så ger en gödsling med endast 75 kg. chilisalpeter större nettobehållning
in med 150 kg. af samma ämne. Kaligödning till en mängd af 100—150 kg. pr
hektar synes betala sig bra, änskönt myren hvilar på lerbotten. Lerblandning torde
diremot till dels kunna eriitta kalisaltet.

reducerats i högre grad än vid uteslutning af de andra ämnena. Så—
lunda har största skördeminskningen inträdt i:
8 fall (därat 1 å torfjord), när kväfvet uteslutits;
1 =, (torfjord), när fostorsyra uteslutits;
1 , (baljväxtbestånd å sandjord), när kalit uteslutits ;
S:ma 10 fall.

Visserligen har kväfvegödslingens verkan varit mest i ögonen
fallande, men i de flesta fall har icke desto mindre en fullt tydlig reaktion
inträdt äfven för fostorsyre— och kaligödsling. Sålunda har af 10 försök:

10 gifvit utslag för kvifve;
10 4 m tostorsyra;
8 5 9 »— kali.

Det ekonomiska utbytet af gödslingen har oftast varit godt. Den
högsta nettovinst som erhållits, har varit 137 kr. pr har. Endast å ett
försökstält har nettobehållning å gödslingen genomgående uteblifvit.

Höet har uppvägts nymäjadt, och har i föreliggande uppgifter den
torra vikten beräknats utgöra c:a 40 (15 & 50 %/,) af den firska.
Salunda beriknadt, har med allsidig godsling å försöksfälten i allmän—
het skördats 4,500 å 6,000 kg. torrt hö pr har, hvilken afkastning ju
bör anses vara tillfredsställande.

Redogörelse för hvarje särskildt försök har insändts till Central—
anstalten och genom denna tillställts respektive försöksmottagare.

Såsom exempel på de resultat som vunnits genom öfvergödslin—
garna, anföras härefteråt uppgifterna från tvänne öfvergödslingsförsök.

in