OCR Output

o

# i 4
5:09 x * u, 2 g@“g:::
Den använda gödslingen. si s %qq %% SmE & F El %gg'*'
. = 6 o13 2.9)° s 2E | 4
Kg. pr hektar. es § L8
I: 2. Hos L. Westermark, Bastutrisk, Norsjö.
b) 150 chilisalp. 4+ 300 superf. |— 200 kalig...] 21,7200| 20,850| 312,75) 78,50] {— 234,25
e) 150 — € — —<— 300 — 8 — 44— 100 — + _ |15,200|14,350| 215,25| _ 67,00| —|— 148,25
d) 150 « —|— 150 _ «_ —+ 200 _« 16,400| 15,550| 238,2s) 67,25) —t— 166,00
e) 75 —1— 300 € 200 _« 18,900] 18,050] 270,751 — 62,00] —t— 208,75
f) 150 « —|— 300 — = 3,300| 2,450] 36,75| _55,50) — 18,75
g) 150 « se 200 Kalig..... .ccscc n s o eer 0 0 0| 56,00| — 56,00
hy 300 supert. —|— 200 kalig.).....__.._______ u. ._.| 10,000| 10,0500 130751 | 45.50/ 1Ooes
I: 3. Hos Daniel Carlsson, Skrämträsk, Skel—
j lefteå.
a) Ogödsladt
b) 150 chilisalp. 4+— 300 superf. —4+— 200 kalig.| 21,270] 13,440| 201,60| — 78,50] —|— 123,10
c) 150 « 2120300 «—_—|— 100 «_ |21,430| 13,600| 204,00| _ 67,00| —— 137,00
d) 150 « —|— 150 «—__—|— 200 «_ |19,830| 12,000| _ 67.25) 112,75
75 « S2 300 «—__—|— 200 _« |22,270| 14,440| 216,60| 62,00| —|— 154,60
f) 150 —I— 300 « 15,970| 8,140] 122,10] 55,s0| —4— 66,60
g) 150 « —I— 200 kalig.......................,—.| 14,430] 6,600| _ 99,00) 56,00] —|— 43,00
h) 300 superf. —|— 200 kalig. ..........................| 19,400]11,570] 178%55] _ 45,50] 4— 128,05
ij 100 lass kreatursgödsel ...............................] 14,170] 6,340] _95,10] 150,00] — _ 54,90
p 50 « « —|— 200 kg. superf.....] 17,500| 9,670| 145,05] 90,00| —|— 55,0s

IL Ofvergodstingsforsok a vall.

Dessa forsok ha varit 10 till antalet, och ha de i år anordnats
hos foljande personer:

And. Jonsson, Långnästräsk, Jörn;

J. A. Westermark, Kusmark, Skellefteå;

Osk. Samuelsson, Gumboda, Nysätra;

P. Lindahl, Fällfors, Bygdeå;

Nils Renman, Norrsele, Sorsele;

F. E. Holmner, Gunnarn, Stensele;

Karl Lidberg, Latikberg, Vilhelmina;

Er. Eriksson, Tvärålund, Degerfors:

Nils Granberg, Stöcksjö, Umeå;

V. Jonsson, Ortrisk.

För dessa försök har tillämpats ungefär samma plan som för
gödslingsförsöken å öppen jord. Vid de ekonomiska beräkningarna ha
också samma priser tillämpats å den använda konstgödseln. Héet har
värderats torkadt till kr. 5: — pr 100 kg.

Dessa försök ha hufvudsakligen varit utlagda å yngre och medel—
ålders vallar och ha 3 försök anordnats å lermylla, 5 & sandmylla eller
sandjord samt 2 å myrjord.

Såsom en sammanfattning af försöksresultaten kan följande anföras:

Kväfvet i den använda konstgödseln har, såsom varande lätt upptag—
bart och hastigt verkande, i regel framkallat högre skördestegring än de
andra näringsämnena. Omvändt —— om kväfvet uteslutits — har skörden