OCR Output

aP 145 —

Något annorlunda ha jordarna — och grödan — förhållit sig till
en ökning eller minskning af gödselmängderna. En ökning af gödsel— —
kvantiteterna till det dubbla har sålunda i:

5 fall gifvit högre utslag for kvifve in for andra växt—

näringsämnen ;
200 45 is , fosforsyra;
t 33 9> 9> 9> ka‘h
1 ,, har okmngen af respektwe godselsorters mängd ej
Sma 9 fall — __ framkallat någon motsvarande skördestegring.

Sålunda har, i större dosis, kväfvet utöfvat en större effekt än
de andra näringsämnena.

Jämsides med enbart konstgodsel har på de flesta forsoksfalt prof—
vats dels enbart kreatursgödsel, dels kreatursgödsel med tillsats af super—
fosfat. I 5 fall af 7 har kreatursgödsel och konstgödsel i förening
(ca 20,000 kg. kreatursgödsel {— 200 kg. superfosfat pr har) gifvit
högre skord än enbart kreatursgödsel (c:a 40,000 kg. pr har), och i
likaledes 5 fall af 7 har högsta dosis af konstgödsel (150 kg. chilisal—
peter 4 300 kg. superfosfat 4— 200 kg. kaligödning 37 */;) framkallat
högre skord in kreatursgodsel och superfosfat 1 férening.

forsoksvixt har anvindts ligowohafre. — Skörden har
med full gödsling gått upp till 15 dx 20, 000 kg. färskt grönfoder pr
har, i enstaka fall t. o. m. öfver 30,000 kg

Med ett åsatt värde af 1 !/» öre pr kg. färskt grönfoder har be—
hållningen å gödslingarna varit i allmänhet mycket god. Stundom har
erhållits en nettovinst af 200 kr. pr har och därutötver.

Redogörelse för hvarje enskildt försök har inlämnats till Central—
anstalten för Jordbruksförsök, Stockholm, med angifvande af de slut—
satser, som till råd och ledning för jordägaren kunnat dragas ur respek—
tive försök. Dessa redogörelser ha sedan af Centralanstalten —utsändts
till hvarje enskild försöksmottagare.

Då denna berättelse skulle taga alltför stort utrymme i anspråk,
om en detaljerad redogörelse här limnades for hvarje enstaka försök,
anföras härnedan redogörelserna för endast ett par mera typiska göds—
lingsförsök.